Stanowisko ds. Oświaty Drukuj

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.

 Warunki dofinansowania

Zgodnie z art.70b ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i sportu z dnia 15 grudnia 2010r.w sprawie praktycznej nauki zawodu – w zakresie dotyczącym instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z § 11 i § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wysokość dofinansowania

Zgodnie z art. 70b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • do 8081 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • do 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Wskaźnik, o którym mowa, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego,
 3. umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. świadectwa pracy potwierdzające okres trwania umowy zawartej z młodocianym pracownikiem,
 5. dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki przez młodocianego pracownika i zdanie egzaminu,
 6. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 7. zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz 2 poprzedzających go latach lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
 8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 Termin składania wniosków

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 pok. 200

Opłaty

– brak

 Forma zakończenia sprawy

Na podstawie art. 70b ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – dofinansowanie przyznaje się na podstawie decyzji ( decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta) – po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 70b ust. 1 ustawy, tj. pracodawca spełnia wymogi kwalifikacyjne do prowadzenia przygotowania zawodowego oraz młodociany pracownik ukończył naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

 Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2014r. Nr 232);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352/1 z 24.12.2013).

 Pomoc materialna dla uczniów ( stypendium socjalne)

Stosownie do przywołanych przepisów art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 1.  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2.    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  3.    uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  4.    słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Podstawa prawna
– art. 70 ust. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
– art. 90b – 90e i art. 90m – 90r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – ustawa (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
– art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. Nr 163 z późn. zm.),
– art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych –(t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 114 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. Nr 36, poz. 319),
– art. 107, 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 267, z późn. zm.).

 Forma wnoszenia podania     

– stawiennictwo osobiste lub pisemne

 Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o miesięcznej wysokości dochodów na jedną osobę w rodzinie oraz zaświadczenia o wysokości uzyskiwanego dochodu w rodzinie.

Potwierdzeniem wysokości dochodu będą w szczególności zaświadczenia:

– od pracodawcy o wysokości dochodu członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
– z gminy – o wielkości gospodarstwa rolnego (tylko w przypadku posiadania gospodarstwa),

– w przypadku otrzymywania rent, emerytur – odcinki o wysokości pobieranych świadczeń,

– w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia,

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczeni wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Jeżeli natomiast rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, to do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinno zostać dołączone zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń (zaświadczenie to jest składane zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu w rodzinie).

Termin składania wniosków
Stosownie do przepisów prawa – wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny powinny zostać złożone najpóźniej do:

–   15 września danego roku szkolnego,

– 15 października – przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wyjątkowo wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może zostać złożony po upływie wskazanych powyżej terminów. Przypadki przyjęcia wniosku po upływie ustawowego terminu powinny być jednak uzasadnione szczególną sytuacją.

Wnioski o zasiłek szkolny można składać w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające przyznanie tego zasiłku.

Wnioski składa się w pokoju 209 w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12.

Opłaty

– brak

Forma zakończenia sprawy

Zgodnie z przepisami ustawy w sprawie przyznania uczniowi pomocy materialnej
o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjną. Oznacza to, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta obowiązany jest załatwić sprawę w formie decyzji administracyjnej.
Elementy decyzji administracyjnej określone zostały w przepisie art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego

 Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Powrót
`