Deklaracja dostępności Drukuj

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Pajęcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2015 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre dokumenty zamieszczone na stronach nie są dostępne. Zostały one opublikowane przed 23 września 2018 r. i ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);

 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie;
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiktor Włoczka, koordynator.dostepnosci@pajeczno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 311 15 23 wew. 222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12

 • przed budynkiem urzędu wyznaczono i oznakowano 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Parkowej oraz od strony placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego;
 • do wejścia od ul. Parkowej prowadzą schody;
 • przed budynkiem jest winda, znajduje się ona od strony placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego;
 • winda wyposażona jest w system SAP (przeciwpożarowy); w razie wystąpienia pożaru winda zjeżdża na poziom zero;
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;
 • dla osób przemieszczających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach 1 i 2;
 • usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tę chwilę jest niedostępna;
 • stanowisko kasowe przyjmujące opłaty, znajduje się ono na parterze i zostało dostosowane dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich.

 

Powrót
`