Realizowane projekty Drukuj

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno” realizowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 5.223.410 zł

Dofinansowanie UE: 1.203.321 zł

Celem planowanej operacji jest modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Janki wraz z zakupem i montażem 16 pojedynczych systemów oczyszczania ścieków ( „tzw. oczyszczalni przydomowych”) w celu usprawnienia systemu zaopatrywania w wodę oraz podniesienia standardu gospodarki ściekowej Gminy Pajęczno.

 

Gmina Pajęczno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. Zakup i montaż systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Pajęczno”.

Całkowity koszt zadania: 539 496,45 zł

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi: 348 492,00 zł

Panele fotowoltaiczne powstaną w trzech lokalizacjach przy Oczyszczalni Ścieków w Pajęcznie, Stacji Uzdatniania Wody w Pajęcznie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Jankach.

Wykorzystanie odnawialnego źródła energii to przede wszystkim ograniczenie emisji do środowiska gazów cieplarnianych, tj. CO2 oraz pozostałych zanieczyszczeń w postaci pyłów, SO2 i tlenków azotu. Ważnym elementem jest także ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepła z zewnętrznych sieci dystrybucyjnych.

Link do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl

 


Zakończenie realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”

Dobiega końca realizacja projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno” realizowanego przez Gminę, w partnerstwie z Powiatem Pajęczańskim. Projekt realizowano – w odniesieniu do prac budowlanych – w latach 2020-2022. W wyniku jego realizacji, w budynkach mieszkalnych w Gminie Pajęczno zainstalowano 304 instalacje fotowoltaiczne, 163 kolektory słoneczne i 46 kotłów c.o. na biomasę. Realizacja projektu doprowadzi do redukcji emisji CO2 w wysokości 1867,58 ton równoważnika CO2/rocznie. Będzie to możliwe dzięki zastąpieniu energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych energią pochodzącą z wybudowanych odnawialnych źródeł energii. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wyniesie 1,70 MWt, a energii elektrycznej 1,38 MWe.

Poza budynkami mieszkalnymi, instalacje fotowoltaiczne zainstalowano także na 3 budynkach użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie:

 • Powiatowa Pływalnia w Pajęcznie – ul. Sienkiewicza 5
 • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie – ul. Sienkiewicza 5
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pajęcznie – ul. Wiśniowa 34/38

Dofinansowanie przedmiotowego projektu o wartości 6 963 874,98 zł uzyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii.


Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipina

Całkowita wartość zadania wynosi 315.038,67 zł.
Dofinansowanie w kwocie 189.023,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zakres robót:
– remont jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej przystosowanej do kategorii obciążenia ruchem KR1,
– remont poboczy,
– remont zjazdów,
– regulację nadziemnych elementów infrastruktur technicznej.

Długość jezdni objętej remontem: 805,67 m,
Szerokość: 3,50 m (w miejscu mijanki 5,50 m).
Całkowita powierzchnia jezdni: 2.951,80 m2.
Szerokość poboczy: 0,75m (lub do granicy pasa drogowego).
Łączna powierzchnia poboczy: 1.120,00 m2.
Powierzchnia zjazdów: 183,00 m2.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii.

Nazwa beneficjenta: Gmina Pajęczno

Tytuł projektu: „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”

Łączna wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 9.646.296,65 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 6 963 874,98 zł.

W ramach projektu powstanie: 307 instalacji fotowoltaicznych, 163 kolektory słoneczne oraz zostanie zakupionych 46 kotłów c.o. na biomasę. Ponadto instalacje odnawialnych źródeł energii będą zainstalowane na budynkach użyteczności publicznej partnera projektu – Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.

Termin realizacji projektu: 01.07.2019. – 31.12.2020.

 


Informujemy iż w dniach od 01.07.2019 r. do 20.08.2019 r trwa rekrutacja do PROJEKTU: „NOWY ŻŁOBEK W PAJĘCZNIE” nr : RPLD.10.01.00 -10-D004/17-00.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy do żłobka oraz oświadczenie dostępne są w Publicznym Przedszkolu Nr 2, ul. Przemysłowa 7, 98-330 Pajęczno oraz na stronie internetowej https://pajeczno.pl/ i http://www.przedszkole2.pajeczno.pl/

Wnioski należy składać w siedzibie Publicznego Przedszkola Nr 2.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Nazwa beneficjenta: Gmina Pajęczno

Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie”

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:  1 180 441,95 zł; Wysokość wkładu Unii Europejskiej:  674 619,69 zł

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Gminie Pajęczno.

W ramach projektu planuje się osiągnięcie następujących wskaźników:

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW:

-liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) [ produkt kluczowy]-1

-powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji ( m2) [produkt kluczowy] – 1 560,10

Dodatkowe wskaźniki monitorowane przez IZ w ramach SL 2014:

-liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (szt.) [produkt kluczowy]- 1,00

WSKAŹNIKI REZULTATU:

-zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32) (kWh/rok) [ rezultat kluczowy]- 210 472,22

-szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO32) ( tony równoważnika (CO2)/rok) [ rezultat kluczowy]- 72,19

Dodatkowe wskaźniki monitorowane przez IZ w ramach SL 2014:

-ilość zaoszczędzonej energii cieplnej ( GJ/rok) [ rezultat kluczowy]- 553,59

-zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (GJ/rok) [ rezultat kluczowy]- 553,59

 


EFS

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w okresie od 1.09.2012r. do 30.08.2013r. Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Pajęczno zostały objęte projektem systemowym pn. „Dobry start w przyszłość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej prezentujemy kilka istotnych informacji o realizowanym projekcie systemowym.

Całkowita Wartość Projektu: 128 576,80 PLN

Beneficjent: Gmina i Miasto Pajęczno

Nazwa Projektu: „Dobry start w przyszłość”

Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-10-093/11

Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Cel Główny Projektu:

Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III dwóch szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Pajęczno dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych

 

Cele Szczegółowe Projektu:

 1.  Zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie do końca realizacji projektu.
 2. Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.
 3. Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się, innych dysfunkcji związanych z zaburzeniami rozwoju mowy oraz wymagających terapii grupowej u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pajęczno w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji w okresie do końca realizacji projektu.

 

W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje zajęć dla klas I-III:

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-informatycznych- SP Pajęczno

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych muzyczno-tanecznie-SP Pajęczno
 2. Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie-SP Pajęczno
 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych –nauki przyrodnicze-SP Pajęczno
 4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy-SP Pajęczno
 5. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy -SP Pajęczno
 6. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji –SP Makowiska
 7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-SP Makowiska
 8. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy-SP Makowiska

10.Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych-SP Makowiska

11.Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie-SP Makowiska

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych muzyczno-tanecznie-SP Makowiska
 2. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z terapii grupowej -SP Makowiska

 

 

Termomodernizacja i przebudowa Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie

Tablica_Gimnazjum


 

Rozbudowa Placu Targowego

Targowica


 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Publicznym Gimnazjum

W terminie od 01.03.2010 r. do 30.06.2010 r. Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie będzie realizować następujące projekty:
1) „Piękny umysł – program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
2) „Mądry gimnazjalista- program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
3) „Siła pamięci- program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
4) „Odkrywamy możliwości umysłu – program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
5) „Potęga umysłu- program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
6) „Wierzę, że potrafię – program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
7) „Potrafię- program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
8) „Rozwijamy intelekt – program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”

 

Strona Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa łódzkiego

Strona Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

EFS-1


 

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pajęcznie

rozbudowa_szkoly


 

„Integracja poprzez zajęcia świetlicowe i koła zainteresowań”

Gmina i Miasto Pajęczno jest realizatorem projektu:

„Integracja poprzez zajęcia świetlicowe i koła zainteresowań”

realizowanego w ramach

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Jaki jest cel projektu?

 

Celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży z terenu wsi Siedlec wokół zajęć świetlicowych i kół zainteresowań.

Poprzez udział w projekcie młodzi mieszkańcy wsi aktywnie spędzą czas, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania oraz poszerzą horyzonty.

Okres realizacji projektu: 1 marzec 2009r do 31 grudzień 2009r

 

Biuro projektu:

Gmina i Miasto Pajęczno

Ul. Parkowa 8/12

98-330 Pajęczno

tel. 034 311 15 23 fax. 034 311 21 35

www: pajeczno.pl


 

„Integracja poprzez wspólne poznawanie świata”

Gmina i Miasto Pajęczno jest realizatorem projektu:

„Integracja poprzez wspólne poznawanie świata”

realizowanego w ramach

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży z terenu wsi Siedlec poprzez wspólne, ciekawe spędzanie czasu oraz poznawanie interesujących miejsc i ludzi. Realizacja projektu nastąpi poprzez cykl wyjazdów edukacyjno-integracyjnych.

„Podróże kształcą” – w tym wypadku będą kształtować młodych ludzi i nie pozostaną bez wpływu na dalszy ich rozwój i budowanie wzajemnych więzi.

 

Okres realizacji projektu: 1 luty 2009r do 31 lipca 2009r

 

Biuro projektu:

Gmina i Miasto Pajęczno
Ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno
tel. 034 311 15 23 fax. 034 311 21 35
www: pajeczno.pl


 

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Ładzin-budowa placu zabaw

logotypy_EFR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Ładzin-budowa placu zabaw” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013

Całkowity koszt operacji w zł:  23 357,70 zł
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 18 990,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego w zł: 15 192,00 zł

Wkład własny Beneficjenta 8 165,70 zł

Okres realizacji projektu: 23.08.2012 r.-18.06.2013 r.

 

Opis i cel realizowanego projektu : Cała operacja realizowana będzie w miejscowości Ładzin na działce nr 308/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4.  Celem operacji będzie stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.  Dzięki temu dzieci zamieszkujące w tej miejscowości zyskają bezpieczne, atrakcyjne i nowoczesne miejsce do zabaw i rekreacji. Planowana operacja przyczyni się również do tego, że najmłodsi mieszkańcy tej miejscowości będą się mogli prawidłowo rozwijać poprawiając i utrwalając przy tym prawidłową koordynację ruchową.  Operacja będzie również zgodna z celami Lokalnej Grupy Działania tj. celem ogólnym III: Budowa kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty oraz celem szczegółowym III2.Rozwój infrastruktury na potrzeby kultury, rekreacji i sportu.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:
Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w miejscowości Ładzin postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.-1 kpl
Rezultatu:

 1. Zakupione i zamontowane urządzenie Zjazd linowy –standard plus – 1 kpl.
 2. Zakupione i zamontowane urządzenie – Linarium stożek-1 sztuka
 3. Zakupione i zamontowane urządzenie – Huśtawka podwójna metalowa-1 kpl.
 4. Zakupione i zamontowane urządzenie –Zestaw nr 11 standard-1 kpl.
 5. Zakupiona i zamontowana Tablica z regulaminem-1 sztuka

6 Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak sprężynowy Konik-1 sztuka

7 Zakupione i zamontowane urządzenie -Bujak sprężynowy Ryba- 1 sztuka

 1. Liczba dzieci korzystająca z wybudowanego placu zabaw.

Oddziaływanie projektu:  Montaż poszczególnych urządzeń przyczyni się również w pozytywny sposób do poprawy kondycji ruchowej tych dzieci poprzez ich zwiększoną aktywność ruchową . Przełoży się również na lepszy stan zdrowia, w ich dalszym życiu oraz przyśpieszy ich rozwój  pod względem psychoruchowym. Planowana operacja zwiększy również atrakcyjność wsi Ładzin w oczach jej lokalnej społeczności.


 

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Dylów Rządowy-budowa placu zabaw

logotypy_EFR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Dylów Rządowy-budowa placu zabaw” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013

Całkowity koszt operacji w zł:  23 357,70 zł
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 18 990,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego w zł: 15 192,00 zł

Wkład własny Beneficjenta 8 165,70 zł

Okres realizacji projektu: 23.08.2012 r.-18.06.2013 r.

 

Opis i cel realizowanego projektu : Cała operacja realizowana będzie w miejscowości Dylów Rządowy na działce nr 170 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4.  Celem operacji będzie swtorzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.  Dzięki temu dzieci zamieszkujące w tej miejscowości zyskają bezpieczne, atrakcyjne i nowoczesne miejsce do zabaw i rekreacji. Planowana operacja przyczyni się również do tego, że najmłodsi mieszkańcy tej miejscowości będą się mogli prawidłowo rozwijać poprawiając i utrwalając przy tym prawidłową koordynację ruchową.  Operacja będzie również zgodna z celami Lokalnej Grupy Działania tj. celem ogólnym III: Budowa kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty oraz celem szczegółowym III2.Rozwój infrastruktury na potrzeby kultury, rekreacji i sportu.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu: Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w miejscowości Dylów Rządowy w postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.-1 kpl  
Rezultatu:

 1. Zakupione i zamontowane urządzenie Zjazd linowy –standard plus – 1 kpl.
 2. Zakupione i zamontowane urządzenie – Linarium stożek-1 sztuka
 3. Zakupione i zamontowane urządzenie – Huśtawka podwójna metalowa-1 kpl.
 4. Zakupione i zamontowane urządzenie –Zestaw nr 11 standard-1 kpl.
 5. Zakupiona i zamontowana Tablica z regulaminem-1 sztuka

6 Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak sprężynowy Konik-1 sztuka

7 Zakupione i zamontowane urządzenie -Bujak sprężynowy Konik- 1 sztuka

 1. Liczba dzieci korzystająca z wybudowanego placu zabaw.

 

Oddziaływanie projektu: Montaż poszczególnych urządzeń przyczyni się również w pozytywny sposób do poprawy kondycji ruchowej tych dzieci poprzez ich zwiększoną aktywność ruchową . Przełoży się również na lepszy stan zdrowia, w ich dalszym życiu oraz przyśpieszy ich rozwój  pod względem psychoruchowym. Planowana operacja zwiększy również atrakcyjność wsi Dylów Rządowy w oczach jej lokalnej społeczności.


 

„Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Siedlec-budowa placu zabaw”

logotypy_EFR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Siedlec-budowa placu zabaw” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity koszt operacji w zł:  26536,02 zł
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 20981,40 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych pochodzących z Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego w zł: 16785,12 zł
Wkład własny Beneficjenta 9750,90 zł

Opis i cel realizowanego projektu
Cała operacja realizowana będzie w miejscowości Siedlec na działce nr 235 położonej w obrębie geodezyjnym nr 19.  Celem operacji będzie podniesienie atrakcyjności miejscowości Siedlec pod względem rekreacyjnym i społecznym w oczach lokalnej społeczności z terenu Gminy Pajęczno oraz rozwój rekreacji i pobudzenie turystyki w tej miejscowości. Operacja będzie również zgodna z celami Lokalnej Grupy Działania tj. celem ogólnym III: Budowa kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty oraz celem szczegółowym III2.Rozwój infrastruktury na potrzeby kultury, rekreacji i sportu.
Efekty rzeczowe projektu na poziomie 

Produktu:
Swtorzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.-1 kpl
Rezultatu:
1. Zakupione i zamontowane urządzenie Zestaw Marko II -1 kpl.
2. Zakupione i zamontowane urządzenie – Langur zestaw sprawnościowy-1 kpl
3. Zakupione i zamontowane urządzenie – Ciuchcia Emilka-1 kpl.
4. Zakupione i zamontowane urządzenie –Huśtawka podwójna z siedziskami-1 kpl.
5. Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak Nosorożec-1 sztuka
6 Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak Żyrafa -1 sztuka
7 Zakupiona i zamontowana Tablica zawierająca Regulamin placu zabaw-1 sztuka
8. Liczba dzieci korzystająca z wybudowanego placu zabaw.
Oddziaływanie projektu:
Montaż poszczególnych urządzeń przyczyni się wzrostu atrakcyjności miejscowości Siedlec  pobudzi rozwój rekreacji i turystyki. Ponadto w pozytywny sposób będzie oddziaływać na kondycję ruchową tych dzieci. Przełoży się również na lepszy stan zdrowia, w ich dalszym życiu oraz przyśpieszy ich rozwój  pod względem psychoruchowym. Planowana operacja zwiększy również atrakcyjność miejscowości Siedlec w oczach jej lokalnej społeczności.


 

„Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Lipina-budowa placu zabaw”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Lipina-budowa placu zabaw” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowity koszt operacji w zł:  26536,02 zł
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 20981,40 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych pochodzących z Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego w zł: 16785,12 zł

Wkład własny Beneficjenta 9750,90 zł

 

Opis i cel realizowanego projektu

Cała operacja realizowana będzie w miejscowości Lipina na działce nr 171/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10.  Celem operacji będzie podniesienie atrakcyjności miejscowości Lipina pod względem rekreacyjnym i społecznym w oczach lokalnej społeczności z terenu Gminy Pajęczno oraz rozwój rekreacji i pobudzenie turystyki w tej miejscowości. Operacja będzie również zgodna z celami Lokalnej Grupy Działania tj. celem ogólnym III: Budowa kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty oraz celem szczegółowym III2.Rozwój infrastruktury na potrzeby kultury, rekreacji i sportu.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:
Swtorzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.-1 kpl
Rezultatu:

 1. Zakupione i zamontowane urządzenie Zestaw Marko II -1 kpl.
 2. Zakupione i zamontowane urządzenie – Langur zestaw sprawnościowy-1 kpl
 3. Zakupione i zamontowane urządzenie – Ciuchcia Emilka-1 kpl.
 4. Zakupione i zamontowane urządzenie –Huśtawka podwójna z siedziskami-1 kpl.
 5. Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak Nosorożec-1 sztuka

6 Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak Żyrafa -1 sztuka

7 Zakupiona i zamontowana Tablica zawierająca Regulamin placu zabaw-1 sztuka

 1. Liczba dzieci korzystająca z wybudowanego placu zabaw.

Oddziaływanie projektu: 
Montaż poszczególnych urządzeń przyczyni się wzrostu atrakcyjności miejscowości Lipina,  pobudzi rozwój rekreacji i turystyki. Ponadto w pozytywny sposób będzie oddziaływać na kondycję ruchową tych dzieci. Przełoży się również na lepszy stan zdrowia, w ich dalszym życiu oraz przyśpieszy ich rozwój pod względem psychoruchowym. Planowana operacja zwiększy również atrakcyjność miejscowości Lipina w oczach jej lokalnej społeczności.


 

Zjazd Miłośników Koni

logotypy_EFR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zjazd Miłośników Koni” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w  zakresie małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowity koszt operacji: 19760,60 zł

Udział środków UE: 14096,29 zł

Wkład Beneficjenta:  5664,31 zł  


 

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Patrzyków-budowa placu zabaw

logotypy_EFR

W dniu 28.11.2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno podpisał umowę przyznania pomocy na operację pn. Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Patrzyków-budowa placu zabaw. Dzięki podpisanej umowie w miejscowości Patrzyków zamontowane zakupione i zamontowane zostaną następujące urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw:

 1. Wieża Niska-1sztuka
 2. Huśtawka Podwójna-1sztuka
 3. Karuzela Talerzowa Prosta-1sztuka
 4. Pluton-1sztuka
 5. Bujak Koń-1sztuka
 6. Bujak Pies-1sztuka
 7. Tablica Regulaminowa-1sztuka

Zakup i profesjonalny montaż urządzeń sprawi, że dzieci zamieszkujące miejscowość Patrzyków jak i te które będą ją odwiedzać zyskają wspaniałe miejsce do zabawy i rekreacji na świeżym powietrzu. Korzystanie ze stworzonego placu zabaw będzie bezpłatne.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Patrzyków-budowa placu zabaw.” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w  zakresie małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Całkowity koszt operacji:19764,87   zł
Udział środków UE:11060,72 zł
Wkład Beneficjenta: 8704,15 zł  


 

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w postaci siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno

logotypy_EFR

W dniu 23.12.2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno podpisał umowę przyznania pomocy na operację pn. Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w postaci siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno
Dzięki podpisanej umowie w miejscowości Pajęczno zamontowane zakupione i zamontowane zostaną następujące urządzenia:
1.Krzesełko do podnoszenia masy ciała – wyciąg górny-1 sztuka
2.Krzesełko do podnoszenia masy ciała – wyciskanie-1 sztuka
3.Wahadło – Surfer-1 sztuka
4.Trenażer talii i bioder – Twister-1 sztuka
5.Biegacz – piechur-1 sztuka
6.Trenażer eliptyczny – Orbitrek-1 sztuka
7.Wioślarz-1 sztuka
8.Trenażer nóg i rąk – narty biegówki-1 sztuka
9.Stepper-2 sztuki
10. THJ-Pylon-5 sztuk
11.Tablica z regulaminem z korzystania z siłowni zewnętrznej-1 sztuka
Zakup i profesjonalny montaż urządzeń służących do wykonywania różnorodnych ćwiczeń sprawi, że mieszkańcy zamieszkujący teren Gminy i Miasta Pajęczno zyskają wspaniałe miejsce aktywności rekreacyjno-społecznej, które po zakończeniu realizacji operacji zostanie udostępnione bezpłatnie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w postaci siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w  zakresie małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity koszt operacji: 37236,88  zł
Udział środków UE: 24219,10 zł
Wkład Beneficjenta: 13017,78 zł 
  


 

System informacji przestrzennej Gminy Pajęczno

loga_RPO

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa Inwestycji :  Nr Projektu WND-RPLD.04.02.00-00-045/13

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”

Całkowita Wartość Projektu: 63 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 52 849,00 PLN

Nazwa beneficjenta :  Gmina i Miasto Pajęczno

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


 

WESOŁE PRZEDSZKOLE

EFS-1

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w okresie od 1.06.2015r. do 30.11.2015r. oddziały przedszkolne działające przy Szkołach Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Pajęczno zostały objęte projektem pn. „Wesołe przedszkole”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej prezentujemy kilka istotnych informacji o realizowanym projekcie.

Całkowita Wartość Projektu: 227 554,00 PLN

Beneficjent: Gmina i Miasto Pajęczno

Nazwa Projektu: „Wesołe przedszkole”

Numer projektu: POKL.09.01.01-10-080/15

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Cel główny projektu: Podniesienie jakości pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w tym 2 oddziałów w SP w Pajęcznie oraz 2 oddziałów w SP Makowiska w Gminie Pajęczno poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 30.11.2015r.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Stworzenie w 4 oddziałach przedszkolnych 2 szkół podstawowych w okresie do 30.11.2015 r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

  W ramach projektu zrealizowane zostanie zadanie „ Zakup wyposażenia dla oddziałów działających przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Makowiskach.

W ramach zadania dokonany zostanie zakup wyposażenia w postaci:

 1. Wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach;
 2. Mebli i wyposażenia;
 3. Wyposażenia wypoczynkowego;
 4. Zakupu i montażu mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń;
 5. Zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych;
 6. Zakupu pomocy dydaktycznych;
 7. Zakupu artykułów plastycznych;
 8. Zakupu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi;
 9. Zakupu Technologii ICT do zarządzania placówką, która będzie wykorzystywana przez 4 oddziały przedszkolne działające przy Szkole Podstawowej w Pajęcznie oraz przy Szkole Podstawowej w Makowiskach. 
 10. Zakupu Sprzętu ICT;
 11. Zakupu Sprzętu audiowizualnego;
 12. Zakupu tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem systemowym/podstawowym;

„Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie”

logo WFOSiGW

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”

Wartość ogólna zadania
34 160,00 zł

Wysokość dotacji pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
29 700,00 zł

Opis zakresu projektu:

-Zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

– Sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny

– Wyposażenie pracowni: ( biblioteczka słoneczna skośna, Stojak wielofunkcyjny,

– Uchwyt TV płaski z regulacją 26’’-60’’)

www.zainwestujwekologie.pl


Utworzenie ogródka dydaktycznego ”Pajączek” przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pajęcznie”

logo WFOSiGW

Utworzenie ogródka zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach -2015”

 

Wartość ogólna zadania

46 595,54 zł

Wysokość dotacji pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

30 955,00 zł

Opis zakresu projektu:

-Elementy wyposażenia ogródka w tym: Tablice informacyjne-1szt. Tablice dydaktyczne-1 szt. Tabliczki do oznaczania roślin-29 sztuki Budki-2 sztuki, Karmniki-2 szt. Poidełka dla ptaków-2 sztuki, Ławki-3 sztuki, Kosze na odpady-3 sztuki, Żwir-7 ton, Torf-3200 litrów, Ziemia-4 tony, Kora 27 m3, Geowłóknina-396 m2 System nawadniający-1 szt., Zestaw koszy do segregacji śmieci- 1szt, Obrzeża odgradzające nawierzchnię wraz z kotwami mocującymi-70 mb

-Nasadzenia i przygotowanie gruntu: Drzewa-8 sztuk, Krzewy-72 sztuki, Byliny-38, Trawy-12, Nasiona warzyw i ziół-25, Przygotowanie gruntu pod nasadzenia -1

-Pomoce dydaktyczne-Narzędzia ogrodowe w tym: Szpadel-11 sztuk, Grabie-11 sztuk, Motyczki-10 sztuk, Konewki-11 sztuk

www.zainwestujwekologie.pl


Budowa altanki w sołectwie Dylów Rządowy na terenie Gminy Pajęczno.

Dnia 10.10.2016  roku Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno zawarł umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, na mocy której Gmina i Miasto Pajęczno otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Budowa altanki w sołectwie Dylów Rządowy na terenie Gminy Pajęczno” Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z wybudowanej altanki będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy tego sołectwa.

z-wami-zmieniamy-lodzkieZakup altanki na potrzebę realizacji projektu pn. Budowa altanki w sołectwie Dylów Rządowy na terenie Gminy Pajęczno jest współfinansowane przez Województwo Łódzkie.


Dotacja na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno.

logo WFOSiGW

29 marca 2017 roku Burmistrz Dariusz Tokarski podpisał umowę z WFOŚiGW w Łodzi na dotację w kwocie 6500,oo zł, która stanowi 50% całości zadania pod nazwą Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno. Wartość ogólna zadania 13.000,00 zł.

Opracowany przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z Ustronia Plan został uchwalony przez Radę Miejską w Pajęcznie na sesji w dniu 24 marca 2017 roku. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym.

www.zainwestujwekologie.pl 


Budowa altanki w sołectwie Wręczyca na terenie Gminy Pajęczno na potrzebę realizacji projektu pn. “Wspólnie dziś – dla pokoleń”

Dnia 10.07.2017 roku Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno zawarł umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, na mocy której Gmina i Miasto Pajęczno otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Wspólnie dziś-dla pokoleń”. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w miejscowości Wręczyca zostanie zamontowana altanka z wyposażeniem o średnicy ok. 3,2 m oraz 3 sztuki ławeczek ogrodowych z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy sołectwa Wręczyca.

Projekt pn. „Wspólnie dziś-dla pokoleń” realizowany w miejscowości Wręczyca jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 

 
Powrót
`