Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie Drukuj

Burmistrz Pajęczna Piotr Mielczarek zarządzeniem nr 242/20 z dnia 23 września 2020 roku wyznaczył Koordynatorem do Spraw Dostępności w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie Pana Wiktora Włoczkę (podinspektora)  – tel. 34 311-15-23 wew. 222., e-mail:koordynator.dostepności@pajeczno.pl

 

Zarządzenie Nr 242/20
Burmistrza Pajęczna
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1062, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Wyznacza się Pana Wiktora Włoczka – podinspektora w Referacie Nadzoru Komunalnego, Gospodarowania Nieruchomościami Gminy, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pajęcznie do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie, zwanym dalej “Koordynatorem”.
§2. 1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pajęcznie;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Pajęcznie, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Pajęcznie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4) przedstawianie Burmistrzowi Pajęczna bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;
5) przygotowanie projektu Raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie.
2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Pajęcznie do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

§3. 1. Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, podlega Sekretarzowi Gminy;
2. Obsługę administracyjno – organizacyjną Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, zapewnia Referat Ogólno – Organizacyjny, Obsługi Samorządowej i Kadr Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.
§4. Wyznaczenie obowiązuje od dnia 25  września 2020 r. i wygasa z dniem cofnięcia lub ustania stosunku pracy w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pajęczna
Piotr Mielczarek

Powrót
`