Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Drukuj

GKRP

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W PAJĘCZNIE

SIEDZIBA
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
(pokój 210 – I piętro)

SKŁAD 
Anna Stachera – Przewodniczący Komisji
Członkowie:
Jarosław Gruszka
Krzysztof Zawadzki
Przemysław Chwal
Daria Zimoch
Michał Podolak

 

Zadania GKRPA

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pajęcznie należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
– dostarczanie informacji o prowadzeniu terapii,
– motywowanie i kierowanie do leczenia,
– kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne.

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy:
– psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
– zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
– przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu
z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego,
– wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie
i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
– kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
– przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
– niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
-pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
– wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
– współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.

4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
– wydawanie opinii w sprawie wydania pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
– udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
– przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
– opracowywanie preliminarza wydatków z Gminnego Funduszu Alkoholowego,
– podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
– dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej – współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji
i organizacji na terenie gminy.

DO POBRANIA

Wniosek o wszczęcie postępowania

Powrót
`