Nowe nazwy ulic Drukuj

INFORMACJA dla mieszkańców Pajęczna,
których dotyczy zmiana nazwy ulicy w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną”

Urząd Gminy i Miasta Pajęczno informuje, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 744 z późn. zm.). decyzją Rady Miejskiej na sesji w dniu 30 czerwca 2017 r., w mieście Pajęczno zmianie uległy nazwy  następujących  ulic:

 

35-Lecia PRL nowa nazwa:  ul. Wspólna;

17 stycznia nowa nazwa: ul. I.J. Paderewskiego;

22 lipca nowa nazwa: ul. Rekreacyjna;

gen. Świerczewskiego nowa nazwa: ul. Kard. S. Wyszyńskiego;

Park im. Gen. Świerczewskiego nowa nazwa: Park Miejski im. Rotmistrza W. Pileckiego.

W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:

 1. Urząd Skarbowy.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Gminy i Miasta Pajęczno. Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:

 • adres zamieszkania,
 • adres zameldowania,
 • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • adres do doręczeń,
 • adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.
 1. Dostawca energii elektrycznej i gazu.

Osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.

 1. Urząd Gminy i Miasta Pajęczno wprowadzi zmiany „z urzędu”:
 • ewidencja ludności,
 • USC,
 • podatki,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Banki.

Należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

 

Dla informacji podaje się również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco:

 1. Dowody osobiste – posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.
 2. Paszporty – zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów.
 3. Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. „ustawy dekomunizacyjnej” nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
 4. Tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy – właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zmiana w księdze wieczystej – nieodpłatnie. Należy złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie.
 6. Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Miasto w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.
 7. Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w mieście oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Miasto poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.
 8. Zarządcy budynków przy zmienianych ulicach zobowiązani są do dokonania zmian nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

Urząd Gminy i Miasta Pajęczno wysłał informacje do następujących instytucji:

 • Urząd Statystyczny w Łodzi, o/Piotrków Trybunalski,
 • Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
 • Pogotowie Medyczne FALCK w Pajęcznie,
 • SP ZOZ w Pajęcznie,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie,
 • Komanda Powiatowej Policji w Pajęcznie,
 • Urząd Skarbowy w Pajęcznie,
 • Poczta Polska w Pajęcznie,
 • ZUS w Pajęcznie,
 • KRUS w Pajęcznie,
 • Urząd Pracy w Pajęcznie,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pajęcznie,
 • Eko REGION Bełchatów,
 • Sąd Okręgowy w Sieradzu,
 • Sąd Rejonowy w Wieluniu,
 • Sąd Rejonowy w Wieluniu, oddziały zamiejscowe w Pajęcznie,
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu,
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe w Pajęcznie,

firmy kurierskie DHL, UPS, DPD, K-EX, FedEX

Powrót
`