Podatki i opłaty w 2024 roku Drukuj

Podatki i opłaty w 2024 roku

Stawki podatku od nieruchomości ustalone na podstawie Uchwały nr 408/XLVII/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 24 października 2023r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urzęd.Woj. Łódz. z 2023, poz. 9237)

Od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1m² powierzchni użytkowej – 0,87 zł
2. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej – 28,80 zł
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej – 15,16 zł
4. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej – 6,62 zł
5. Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni użytkowej (w tym budynki letniskowe, garaże) – 10,00 zł
6. Od budowli – 2% ich wartości
7. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni – 1,04 zł
8. Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 6,50 zł
9. Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni – 0,29 zł
Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021, poz. 485,28,1688) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,26 zł od 1 m² powierzchni.
Stawki podatku rolnego ustalone na podstawie Uchwały nr 418/XLVIII/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2024 rok ( Dz.Urzęd.Woj.Łódz. z 2023 poz. 10565) 83,68 za 1 dt
1. dla gruntów stanowiących gospodarstwa rolne z 1 ha przelicz.(równowartość pieniężna 2,5 q żyta  – 209,200 zł
2. dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych z 1 ha fizycz.(równowartość pieniężna 5 q żyta) – 418,400 zł  

Stawki podatku leśnego od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna (Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2023r.w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. (M.P. z 2023, poz. 1130) – cena drewna 327,43 zł/1m3

 od 1 ha fizycznego gruntów leśnych – 72,0346 zł
Stawki podatku od środków transportowych (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie Nr 96/XI/15 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 08 grudnia 2015r. poz. 4969)):

1) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 578,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 926,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.280,00 zł;
d) od 12 ton według załącznika do uchwały.

2) ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.540,00 zł;
b) od 12 ton według załącznika do uchwały.

3) autobus w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 22 miejsc – 832,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc – 1.798,00 zł

4) przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 512,00 zł
b) od 12 ton według załącznika do uchwały.

Powrót
`