Podatki i opłaty w 2021 roku Drukuj

Stawki podatku od nieruchomości (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie Nr 161/XX/20 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2020r.  poz. 6760)

 1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1m² powierzchni użytkowej – 0,67 zł
  Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej – 22,00 zł
  3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej – 11,60 zł
  4. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej- 5,05 zł
  5. Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni użytkowej ( w tym budynki letniskowe, garaże) – 7,66 zł
  6. Od budowli – 2% ich wartości
  7. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni – 0,79 zł
  8. Od gruntów pod pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 4,97 zł
  9. Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni – 0,22 zł
 2. Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020, poz. 802, po. 1086), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,26 zł od 1 m² powierzchni.

Stawki podatku rolnego (na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020r.  poz. 982) – cena żyta wynosi 58,55 zł/1q
1. dla gruntów stanowiących gospodarstwa rolne: z 1 ha przelicz.146,375 zł
2. dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych: z 1 ha fizycz. –    292,75 zł

Stawki podatku leśnego (na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z  20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P. z 2020 r.  poz. 983) – cena drewna 196,84 zł/1m3

 1. od 1 ha fizycznego gruntów leśnych43,3048 zł

Stawki podatku od środków transportowych (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie Nr 96/XI/15 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 08 grudnia 2015r. poz. 4969)):
1) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 578,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 926,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.280,00 zł;
d) od 12 ton według załącznika do uchwały.

2) ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.540,00 zł;
b) od 12 ton według załącznika do uchwały.

3) autobus w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 22 miejsc – 832,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc – 1.798,00 zł

4) przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 512,00 zł
b) od 12 ton według załącznika do uchwały.

 
Powrót
`