Zespół interdyscyplinarny Drukuj

Główną ideą zespołów interdyscyplinarnych jest stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy dla pracowników różnych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Pomoc ta, by była efektywna i skuteczna, wymaga zintegrowanych działań wielu specjalistów. Dlatego też utworzenie zespołu interdyscyplinarnego jest najlepszą odpowiedzią na przypadek przemocy w rodzinie. Żaden pojedynczy profesjonalista ani instytucja nie jest w stanie kompleksowo zareagować na takie sytuacje.

Adresatami działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny są:

– rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
– rodziny, w których dzieci są zaniedbywane /niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego, itp./,
– rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych substancji odurzających.
– rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem /dziećmi/, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów, itp.,
– rodziny, w których rodzice /opiekunowie/ są intelektualnie lub fizycznie niepełnosprawni,
– rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
– rodziny, których rodzice / lub jedno z rodziców/ są nieletni

Skład zespołu Interdyscyplinarnego w Pajęcznie

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: Sądu Rejonowego w Wieluniu, Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie, Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie, Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pajęcznie, oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonujących zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb

Przewodnicząca zespołu:
Katarzyna Janerka – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Zastępca przewodniczącego:
Izabela Prokop – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Sekretarz:
Przemysław Chwal – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Członkowie zespołu:

  1. Katarzyna Lochno – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Wieluniu
  2. Tomasz Wybraniec – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie
  3. Robert Trzepański – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie
  4. Lidia Wrona – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie
  5. Ewa Kowalczyk – pedagog szkolny Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie
  6. Anna Stachera – przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pajęcznie.
  7. Elżbieta Kupiec – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie
  8. Justyna Gołębiowska – przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie
  9. Robert Jachymczak – pracownik socjalny – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie
Powrót
`