Fundusz sołecki Drukuj

INFORMATOR

Fundusz sołecki

Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszam do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego. Przypominam, iż uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski należy składać do 30 września br.

Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.).

Wniosek danego sołectwa musi być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego).

Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września br. przekazuje wniosek Burmistrzowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem:

  • wymogów formalnych i merytorycznych (a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości);

  • czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo;

  • czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z zebrania wiejskiego należy sporządzić: protokół, uchwałę oraz listę obecności uczestników (dokumenty do pobrania niżej). Przyjęte zadania przepisuje się do wniosku, a ten wraz z uchwałą i listą obecności należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 września br.

Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, w takim przypadku każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie musi podjąć odrębnie uchwalę oraz wniosek.

Burmistrz w terminie 7 dni od otrzymania wniosku sołeckiego odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, jednocześnie informując o tym sołtysa.

Jeśli Burmistrz odrzuci wniosek, sołtys w terminie 7 dni od otrzymania informacji odmownej może podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, kierując go do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza.

W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez Burmistrza z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 5 ust. 2-3 ustawy o funduszu sołeckim, zebrane wiejskie może ponownie uchwalić wniosek.

Rada Miejska rozpatruje wniosek sołecki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Burmistrz jest związany wydaną w tej sprawie uchwałą Rady Miejskiej.

Skutkiem odrzucenia przez Radę Miejską wniosku sołeckiego jest niezaplanowanie w budżecie gminy wydatku wnioskowanego przez sołectwo. Na dzień dzisiejszy ustawodawca nie przewiduje drogi odwoławczej, dlatego niezmiernie istotne jest ujęcie we wniosku zebrania wiejskiego, najistotniejszych i przemyślanych przedsięwzięć, z ich pełnym uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.

Burmistrz Pajęczna

Dariusz Tokarski

 

attach_file Załączniki

Powrót
`