Transmisja i nagrania obrad Rady Miejskiej Drukuj

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Pajęcznie informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SESJI I KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pajęczna.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pajeczno.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku osoby zarejestrowanej przez urządzenia nagrywające tj. mikrofon i kamery, podłączone do systemu obsługi Rady Miejskiej przetwarzane są w celu realizacji jawności działania organów Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym. W trakcie obrad Rady Miejskiej utrwalany jest dźwięk i obraz, natomiast w trakcie trwania Komisji Rady Miejskiej nagrywany jest wyłącznie dźwięk bez obrazu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Pajęczna.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, za wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania z przysługujących praw.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2
  00-193 Warszawa
 10. Udział w sesji Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej jest dobrowolny. Utrwalenie wizerunku  Pana/Pani  osoby  za  pomocą  kamery  i  jego  transmisja  w  Internecie  jest    obowiązkiem ustawowym Gminy.
 
Powrót
`