Program Czyste Powietrze Drukuj

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie "Czyste Powietrze"
Opublikowane dn. 13-06-2024

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie "Czyste Powietrze"

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” do dnia 31 marca 2024 roku
Opublikowane dn. 17-04-2024

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” do dnia 31 marca 2024 roku

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” do dnia 31 grudnia 2023 roku
Opublikowane dn. 15-01-2024

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” do dnia 31 grudnia 2023 roku

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” do dnia 30 września 2023 roku
Opublikowane dn. 30-11-2023

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” do dnia 30 września 2023 roku

Program Czyste Powietrze Drukuj

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

z Programu „Czyste Powietrze” do dnia 31 marca 2023 roku

W ramach Programu „Czyste Powietrze” od początku trwania Programu tj. wrzesień 2018 r. do dnia 31 marca 2023 r. mieszkańcy Gminy Pajęczno złożyli następującą ilość wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

         

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

Gmina Pajęczno

340

293

159

2 884 871,68

Na dzień 31 marca 2023 r. za pośrednictwem Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, który funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie, złożonych zostało 150 wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dane wskazane w powyższej tabeli przedstawiają łączną liczbę wniosków o dofinansowanie złożonych do WFOŚiGW w Łodzi w terenu Gminy Pajęczno.

 


Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,

 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne

 • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.

 • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów – Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

 


ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” OBOWIĄZUJĄCE OD 3 STYCZNIA 2023 ROKU

Dla kogo dofinansowanie?
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

BUDYNKI NOWOBUDOWANE NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PROGRAMU

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe, wyższe dofinansowanie oraz zostały urealnione koszty jednostkowe dla danego przedsięwzięcia. Program wprowadza także dodatkowe finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji – wymagany audyt energetyczny.

Poziom podstawowy dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji:

 • do 41 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji + montaż instalacji fotowoltaicznej

 • do 66 tys. zł z kompleksową termomodernizacją + montaż instalacji fotowoltaicznej

gdy łączny dochód roczny tylko Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł. Czas realizacji przedsięwzięcia 2,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację.

Poziom podwyższony dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji:

 • do 59 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji + montaż instalacji fotowoltaicznej

 • do 99 tys. zł z kompleksową termomodernizacją + montaż instalacji fotowoltaicznej

 •  

gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:

 • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Czas realizacji przedsięwzięcia 2,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

Poziom najwyższy dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji:

 • do 79 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji + montaż instalacji fotowoltaicznej

 • do 135 tys. zł z kompleksową termomodernizacją + montaż instalacji fotowoltaicznej

Czas realizacji przedsięwzięcia 3 lata od daty złożenia wniosku o dotację.

gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:

 • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym


lub
gdy Wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, co zostanie potwierdzone w zaświadczeniu, w którym zostanie wskazany rodzaj zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Zasiłek musi przysługiwać 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.


W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Szczegółowy Program oraz zakres zadań do realizacji, wykaz kosztów kwalifikowanych, wymagania techniczne oraz maksymalna intensywność dofinansowania na wszystkich poziomach dofinansowania dostępne są na poniższych stronach internetowych: https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie Programu Czyste Powietrze.

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze„ na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Pajęczno, w którym mieszkańcy Gminy Pajęczno mogą  uzyskać wszelkie informacje dotyczące Programu, pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność. W Gminnym Punkcie wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność wraz z wymaganymi załącznikami przejdą również etap weryfikacji formalnej.

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących Programu „Czyste Powietrze”, oraz pomoc przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w Programie, należy wcześniej telefonicznie umówić wizytę tel. 0-34 311-15-23 wew. 219

Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 


Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

z Programu „Czyste Powietrze” do dnia 31 grudnia 2022 roku

W ramach Programu „Czyste Powietrze” od początku trwania Programu tj. wrzesień 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. mieszkańcy Gminy Pajęczno złożyli następującą ilość wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

Nazwa gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota

Wypłaconych dotacji

Gmina Pajęczno 307 283 134 2 363 667,58

Na dzień 31 grudnia 2022 r. za pośrednictwem Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, który funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie, złożonych zostało 126 wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dane wskazane w powyższej tabeli przedstawiają łączną liczbę wniosków o dofinansowanie złożonych do WFOŚiGW w Łodzi w terenu Gminy Pajęczno.Od lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie funkcjonuje Punkt obsługi programu „Czyste powietrze”, tel. 0-34 311-15-23. Pomoc w wypełnieniu wniosku jest udzielana po wcześniejszym umówieniu wizyty.

W urzędzie będzie można  uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące programu. Tutaj także wnioski przejdą etap weryfikacji formalnej. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przed wizytą w urzędzie należy:

 1. Zapoznać się z treścią programu

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ – ogólny opis programu
http://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

 1. Umówić telefonicznie termin wizyty w Urzędzie Miejskim !!!

Pomoc w uzupełnianiu wniosku „Czyste powietrze” jest udzielana wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty tel. 0-34 311-15-23.

Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

 1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
 2. Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł).
 • w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę,
 • dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
 1. Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami:
https://www.wfosigw.lodz.pl/programy-wfosigw/czyste-powietrze/o-programie oraz tutaj.

 
Instrukcję składania wniosku krok po kroku znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit#

 

 


 

 
Powrót
`