Podatki i opłaty w 2020 roku Drukuj

Podatki i opłaty w 2020 roku

Stawki podatku od nieruchomości (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie Nr

93/XII/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa

Łódzkiego z 2019r.  poz. 6972)

 1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1m² powierzchni użytkowej –

0,65 zł

 1. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej – 21,21 zł
 2. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od

1 m² powierzchni użytkowej – 11,15 zł

 1. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej- 4,86 zł 5. Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni użytkowej ( w tym budynki letniskowe, garaże) – 7,37 zł
 2. Od budowli – 2% ich wartości
 3. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni – 0,76 zł
 4. Od gruntów pod pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 4,78 zł
 5. Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni – 0,21 zł
 6. Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018, poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,14 zł od 1 m² powierzchni.

 

Stawki podatku rolnego (na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października

2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2019r.  poz. 1017) – cena żyta wynosi 58,46 zł/1q

 1. dla gruntów stanowiących gospodarstwa rolne: z 1 ha przelicz.146,15 zł
 2. dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych: z 1 ha fizycz.

292,30 zł

Stawki podatku leśnego (na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z  18 października

2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. (M.P. z 2019 r.  poz. 1018) – cena drewna 194,24 zł/1m3

 1. od 1 ha fizycznego gruntów leśnych42,7328 zł

 

Stawki podatku od środków transportowych (na podstawie Uchwały Rady

Miejskiej w Pajęcznie Nr 96/XI/15 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 08 grudnia 2015r. poz. 4969)):

 

1) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 578,00 zł

 1. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 926,00 zł,
 2. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 280,00 zł;
 3. od 12 ton według załącznika do uchwały.

2) ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.540,00 zł;

 1. b) od 12 ton według załącznika do uchwały.

3) autobus w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 22 miejsc – 832,00 zł

 1. b) równej lub wyższej niż 22 miejsc – 798,00 zł

4) przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

 1. od 7 ton i poniżej 12 ton – 512,00 zł
 2. od 12 ton według załącznika do uchwały.

 

 Rodzaj środka transportu Stawka podatku w zł
  Dopuszczalna masa całkowita Zawieszenie pneumatyczne lub równoważne Inne systemy zawieszenia osi
Nie mniej niż Mniej niż
 

od samochodu  ciężarowego o dmc *  równej  lub wyższej niż 12 ton

 

Dwie osie
12 ton

15 ton

15 ton 1.382,00

1.578,00

1.382,00

1.578,00

Trzy osie
12 ton

17 ton

25 ton

17 ton

25 ton

 

1.382,00

2.064,00

2.678,00

1.382,00

2.064,00

2.678,00

Cztery osie i więcej
12 ton

25 ton

29 ton

25 ton

29 ton

1.640,00

2.678,00

2.986,00

1.640,00

2.678,00

2.986,00

od ciągnika siodłowego lub balastowego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc* zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton Dwie osie
12 ton 2.120,00 2.120,00

31 ton

31 ton 2.306,00 2.306,00

Trzy osie i więcej
12 ton

40 ton

40 ton 2.172,00

2.986,00

2.172,00

2.986,00

 

od przyczepy lub naczepy,  która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dmc* równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych  wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Jedna oś
12 ton

25 ton

25 ton 626,00

928,00

626,00

928,00

Dwie osie
12 ton

28 ton

33 tony

38 ton

28 ton

33 tony

38 ton

626,00

1.066,00

1.626,00

2.140,00

626,00

1.066,00

1.626,00

2.140,00

Trzy osie i więcej
12 ton

38 ton

38 ton 1.626,00

2.140,00

1.626,00

2.140,00

Do pobrania

Powrót
`