Referat planowania przestrzennego i inwestycji Drukuj

1. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 1. Wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu.
 2. Zaznacz na wniosku, czy zaświadczenie zostanie odebrane osobiście, czy też ma zostać wysłane pocztą.
 3. Do wniosku dołącz:
  1. opłatę skarbową w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia,
  2. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową 17 zł, jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 4. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 5. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.
 6. Po zakończeniu postępowania zostanie wydane zaświadczenie kończące postępowanie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu.
 2. Załączniki wymienione w formularzu wniosku.

Opłaty:

– 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia,
– 17 zł – opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 14.30, wtorek 7.30-15.00, piątek 7.30-12.30);
 • w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie;
 • przelewem na nr konta 86 8265 0001 2001 0071 7171 0001.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno
pokój 210

Termin odpowiedzi:

Zaświadczenia są wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Wnioski załatwiane są w kolejności ich wpływu.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (o odmowie wydania zaświadczenia) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

Sprawę prowadzi:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 210
Małgorzata Płatek
Tel.: 34 311 1523 wew. 232

Email: mplatek@pajeczno.pl, planowanie@pajeczno.pl

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego:

 1. Wypełnij wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zaznacz na wniosku, czy wypis i wyrys zostanie odebrany osobiście, czy też ma zostać wysłany pocztą.
 3. Do wniosku dołącz:
  1. dowód uiszczonej podstawowej opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność dopłaty, w zależności od objętości wypisu i wyrysu, łączna opłata nie przekroczy 250 zł,
  2. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową 17 zł, jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
  3. mapę z zaznaczonymi granicami terenu, którego ma dotyczyć wypis i wyrys – w przypadku inwestycji liniowej lub gdy wypis i wyrys będzie dotyczył części działki.
 4. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 5. O konieczności dopłaty opłaty skarbowej zostaniesz powiadomiony telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Załączniki wymienione w formularzu wniosku.

Opłaty:

 • od wypisu i wyrysu – wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i wyrysu:

– od wypisu: do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł,
– od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4 – 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł.

 •  17 zł – opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 14.30, wtorek 7.30-15.00, piątek 7.30-12.30);
 • w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie;
 • przelewem na nr konta 86 8265 0001 2001 0071 7171 0001.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno
pokój 210

Termin odpowiedzi:

Wniosek złożony z kompletem danych załatwiany jest w ciągu 14 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sprawę prowadzi:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 210
Małgorzata Płatek
Tel.: 34 311 1523 wew. 232

Email: mplatek@pajeczno.pl, planowanie@pajeczno.pl

 

3. Wniosek o podział nieruchomości:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wstępny podział nieruchomości.
 2. Do wniosku dołącz wymagane załączniki.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami do Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.
 4. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.
 5. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydane postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości z ustaleniami mpzp/decyzja WZ.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o podział nieruchomości
 2. Załączniki:

Do wydania postanowienia:

 1. wstępny projekt podziału nieruchomości – 2 egz. dla Urzędu Miejskiego + 1 egz. dla każdego współwłaściciela,
 2. opinia właściwego zarządcy drogi (w przypadku projektowanych nowych zjazdów z drogi krajowej lub powiatowej),
 3. pozwolenie o którym mowa w art. 96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków),

Opłaty:

Brak

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Pajęcznie
Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno
pokój 210

Termin odpowiedzi:

Wydanie postanowienia – nie później, niż w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów

Tryb odwoławczy:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. 268, poz. 2663)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wstępny podział nieruchomości

Sprawę prowadzi:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 210
Małgorzata Płatek
Tel.: 34 311 1523 wew. 232

Email: mplatek@pajeczno.pl, planowanie@pajeczno.pl

4. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy:

 1. Wypełnij wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Do wniosku dołącz:
  • kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać (co najmniej 3 x front działki ale nie mniej niż 50 m dookoła działki) w skali 1: 500 lub
   1: 1000 a w przypadku inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Jeden egzemplarz wyżej wym. mapy z naniesionymi granicami terenu, objętego wnioskiem i granicami obszaru oddziaływania planowanej inwestycji,
  • sposób zagospodarowania terenu przedstawiony w formie graficznej,
  • umowę zawartą z Rejonem Energetycznym określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć energetyczna na danym terenie jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego,
  • umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej, określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego (w przypadku przyłącza do tej sieci),
  • umowę zawartą z właścicielem sieci cieplnej określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego (w przypadku przyłącza do tej sieci).
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości  598 zł. (wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy jest zwolnione z opłaty skarbowej),
  • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (Wnioskodawcy), z opłatą skarbową 17 zł, jeżeli Inwestor (Wnioskodawca) działa przez pełnomocnika.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 4. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.
 5. Organ zawiadomi wnioskodawcę i inne podmioty, którym przysługuje przymiot strony, o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania.
 6. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Załączniki wymienione w formularzu wniosku.

Opłaty:

– 598 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

– 17 zł – opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 14.30, wtorek 7.30-15.00, piątek 7.30-12.30);
 • w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie;
 • przelewem na nr konta 86 8265 0001 2001 0071 7171 0001.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Pajęcznie
Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno
pokój 210

Termin odpowiedzi:

Decyzja zostanie wydana w ciągu 3 miesięcy. W przypadku nie dotrzymania tego terminu wnioskodawca zostanie poinformowany o przyczynach jego nie dotrzymania oraz o nowym terminie wydania decyzji.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sierazu za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

Art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.):

 1. zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości:

1)   wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo
2)   przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Sprawę prowadzi:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 210
Małgorzata Płatek
Tel.: 34 311 1523 wew. 232

Email: mplatek@pajeczno.pl, planowanie@pajeczno.pl

 

5. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 1. Wypełnij wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Do wniosku dołącz:
  • kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1: 500 lub 1: 1000 lub w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000. Jeden egzemplarz wyżej wym. mapy z naniesionymi granicami terenu, objętego wnioskiem i granicami obszaru oddziaływania planowanej inwestycji,
  • sposób zagospodarowania terenu przedstawiony w formie graficznej,
  • umowę zawartą z Rejonem Energetycznym określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć energetyczna na danym terenie jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego,
  • umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej, określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego (w przypadku przyłącza do tej sieci),
  • umowę zawartą z właścicielem sieci cieplnej określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego (w przypadku przyłącza do tej sieci).
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 598 zł. (wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy jest zwolnione z opłaty skarbowej).,
  • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (Wnioskodawcy),
   z opłatą skarbową 17 zł, jeżeli Inwestor (Wnioskodawca) działa przez pełnomocnika.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.
 4. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.
 5. Organ zawiadomi wnioskodawcę i inne podmioty, którym przysługuje przymiot strony, o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania.
 6. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Załączniki wymienione w formularzu wniosku.

Opłaty:

– 598 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

– 17 zł – opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 14.30, wtorek 7.30-15.00, piątek 7.30-12.30);
 • w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie;
 • przelewem na nr konta 86 8265 0001 2001 0071 7171 0001.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Pajęcznie
Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno
pokój 210

Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi:

 1. Definicja inwestycji celu publicznego zawarta jest w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
 2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 3. roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
 4. budowa infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz wykonywanie innych robót budowlanych dotyczących takiej infrastruktury,
 5. roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, z wyjątkiem budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sprawę prowadzi:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 210
Małgorzata Płatek
Tel.: 34 311 1523 wew. 232

Email: mplatek@pajeczno.pl, planowanie@pajeczno.pl

6. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji.
 2. Oświadczenie – zgoda dotychczasowego Inwestora na przeniesienie decyzji.

Sprawę prowadzi:

Referat Planowania Przestrzennego I Inwestycji, pok. 210.
Anita Nitecka, Małgorzata Płatek
Tel.: 34 311 1523 wew. 229
Email: anitecka@pajeczno.pl, planowanie@pajeczno.pl

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Termin odpowiedzi:

Zaświadczenia są wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Wnioski załatwiane są w kolejności ich wpływu.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (o odmowie wydania zaświadczenia) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sprawę prowadzi:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 210
Małgorzata Płatek
Tel.: 34 311 1523 wew. 232

Email: mplatek@pajeczno.pl, planowanie@pajeczno.pl

 

 
Powrót
`