Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Drukuj

OFICJALNA STRONA MGOPS W PAJĘCZNIE – TUTAJ
 
Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny oraz dodatki spełniające kryterium dochodowe określone ustawą o świadczeniach rodzinnych, winny  przedłożyć następujące dokumenty:
(oryginał i ksero)

1. dowód osobisty
2. akty urodzenia dzieci
3.zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodach za 2002 rok (własne i małżonka) oraz dodatkowo, jeżeli zachodzi potrzeba:
(oryginał)
-zaświadczenie zakładu pracy o nie pobieraniu zasiłku rodzinnego,
-zaświadczenie o kontynuacji nauki w  szkole ponadgimnazjalnej,
-zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
-zaświadczenie dotyczące udzielonego urlopu wychowawczego,
(oryginał i ksero)
-orzeczenie o niepełnosprawności,
-odpis wyroku  sądowego dotyczący alimentów,
-odpis wyroku  sądowego dotyczący rozwodu,
-akt zgonu.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 109 (parter).

Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy  spełniające kryterium dochodowe określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych, winny przedłożyć następujące dokumenty:

-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
-deklaracje o dochodach wszystkich dorosłych  członków wspólnie zamieszkujących w danym lokalu,
-zaświadczenie potwierdzające dochody za trzy miesiące poprzedzające miesiąc, w którym złożony został wniosek, po potrąceniu kosztów uzyskania dochodu oraz składek ZUS.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 109 (parter).

Osoby ubiegające się o pomoc finansową z Ośrodka Pomocy Społecznej spełniające kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej, winny przedłożyć następujące dokumenty:

1.Wniosek o udzielenie pomocy finansowej (wzór wniosku znajduje się na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej).
Do wniosku należy dołączyć:
-zaświadczenia o zarobkach wszystkich członków wspólnie gospodarujących z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – (brutto z wyszczególnieniem: składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego),
-w przypadku choroby zaświadczenie lekarskie oraz – jeżeli są – koszty leczenia, tj. rachunki imienne z apteki z rozliczeniem dla pomocy społecznej,
-w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
-zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (w przypadku osoby bezrobotnej),
-kartę aktywności zawodowej bezrobotnego,
-zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadpodstawowej,
-wynagrodzenie z praktycznej nauki zawodu (brutto z wyszczególnieniem zaliczki na podatek dochodowy, składek ZUS).
Termin załatwienia sprawy do 30 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 110 (parter).

 
Powrót
`