Stanowisko do spraw ochrony środowiska, energii i gospodarki odpadami Drukuj

Aleksandra Bilska – Główny specjalista do spraw ochrony środowiska, energii i gospodarki odpadami

Tel. 34 3111 523 wew. 225 pokój 208

 


Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stanowisko do spraw ochrony środowiska, energii i gospodarki odpadami

Aleksandra Bilska

Główny specjalista do spraw ochrony środowiska, energii i gospodarki odpadami

Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie

Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno

tel: 34 311-15-23 wew.225

e-mail: a.bilska@pajeczno.pl

 

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;

  3a. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;

 4. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
 5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a;
 6. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 7. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.5)).
 8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek organu.

Art. 74 ust. 1a. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

Miejsce złożenia dokumentów

Składanie dokumentów: Przesłanie kompletu dokumentów pocztą lub złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędu Miejskiego w Pajęcznie , ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno.

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 205 zł   – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 17 zł     – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
   

Termin i sposób załatwienia

W pierwszej kolejności pracownicy:

 • weryfikują kompletność złożonych dokumentów,
 • ustalają strony postępowania,
 • występują do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych  i fakultatywnie do Marszałka Województwa Łódzkiego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydają postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występują, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) ww. ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie i Marszałka Województwa Łódzkiego o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania.

Osoby, które wyrażą chęć zapoznania się z dokumentacją proszone są o wcześniejsze umawianie wizyty. Wizytę można umówić dzwoniąc pod nr tel. 34 3111 523 wew. 225 lub mailowo: a.bilska@pajeczno.pl

 • zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, organu właściwego w sprawie oceny wodnoprawnej  oraz opinią Marszałka Województwa Łódzkiego oraz organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

Ponadto, wszystkie strony lub uczestnicy na prawach strony, które wyrażą chęć zapoznania się dokumentami zgromadzonymi w danej sprawie proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Podstawa prawna

 • Podstawa prawna wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zmianami) – (art. 59 – 87).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Pajęczna.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez Głównego specjalistę do spraw ochrony środowiska, energii i gospodarki odpadami   tel. 34 3111 523  wew. 225

Obowiązek informacyjny

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z art. 13 tego Rozporządzenia informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pajęczna z siedzibą w Pajęcznie, Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pajeczno.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji ooś (pdf)

Wniosek o wydanie decyzji ooś (do edycji)


OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DANYCH W EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia (pdf)

Formularz zgłoszenia (do edycji)

 

Podstawowy cel to wypełnienie obowiązków ustawowych związanych z uaktualnieniem bazy danych o zbiornikach bezodpływowych,  użytkowanych przydomowych oczyszczalniach ścieków znajdujących się na nieruchomościach nie podłączonych do kanalizacji miejscowości Barany, Kurzna, Wręczyca, Lipina, Dylów A, Wydrzynów, Niwiska Górne, Niwiska Dolne, Czerkiesy, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Stare Gajęcice, Janki, Podładzin, Ładzin, Podmurowaniec, Makowiska, Łężce oraz nieruchomości na terenie Dylowa Szlacheckiego, Dylowa Rządowego, Siedlca i miasta Pajęczna oraz sprawdzenie regularności opróżniania zbiorników.  

Informujemy, iż zgodnie z art.3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2022 poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

 • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.


Wypełnienie obowiązków dotyczących zapewnienia właściwego odbioru nieczystości ciekłych  oraz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości  należy do każdego mieszkańca Gminy Pajęczno.

Od 01 stycznia 2023 roku zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje nowy obowiązek polegający na tym, że:
art. 3 ust. 5 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o:

 1. liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
 2. liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
 3. liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
 4. liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
 5. częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
 6. ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
 7. ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
 8. stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
 9. liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.

Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.

Mieszkańców- właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni, prosimy o wypełnienie tego obowiązku do 30 czerwca 2023 roku.

Urząd Miejski w Pajęcznie prowadzi wraz z Miejskim Zakładem Komunalnym w Pajęcznie weryfikację ilości wywozów nieczystości ciekłych z nieruchomości poprzez korzystanie z aplikacji mobilnej do tego celu zakupionej . 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie ( pokoju 208 – I piętro ), na stronie internetowej www.pajeczno.pl w punkcie informacyjnym urzędu.

Wypełnione druki prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie ( nr pokoju 208 – I piętro), w punkcie informacyjnym urzędu  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@pajeczno.pl.

W trakcie roku będą prowadzone kontrole  wypełniania przez mieszkańców obowiązków w zakresie terminowego opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Pajęczno tj.

 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je systematycznie,  z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, lecz nie rzadziej niż raz na rok.
 3. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać korzystając z usługi uprawnionego podmiotu, z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
 4. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

Podczas kontroli będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków a także to czy właściciel nieruchomości posiada zawartą umowę na odbiór nieczystości ciekłych  z podmiotem uprawnionym. 

Jeżeli zbiorniki bezodpływowe nie będą regularnie opróżniane lub opróżniane w sposób powodujący szkody dla środowiska wówczas organ ochrony środowiska rozpocznie Z URZĘDU POSTĘPOWANIE KONTROLNE I POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE DECYZJAMI ODPŁATNYMI ZA WYWÓZ ZASTĘPCZY.  


Inwestycja wymagające dokonania zgłoszenia wodnoprawnego

Zgłoszenia wodnoprawnego WYMAGA:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m – przy czym sumuje się długość poszczególnych elementów (np. jeśli planujesz pomost w kształcie litery L)
 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe, np. barka mieszkalna lub statek, w którym prowadzona jest restauracja
 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych
 • wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – również na obszarze morza terytorialnego
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych
 • prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 • wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 • wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu;
 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
 • przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód;
 • wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Jeśli chcesz zrealizować przedsięwzięcie, które wymaga pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, to odpowiednia jednostka Wód Polskich załatwi twoją sprawę w ramach jednego postępowania. Zakończy się ono wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Zgłoszenie wodnoprawne złóż do nadzoru wodnego, który jest najbliżej: zamierzonego korzystania z usług wodnych planowanych urządzeń wodnych lub innej działalności wymagającej zgłoszenia.

Nadzór Wodny w Pajęcznie
ul. Kościuszki 99
98-330 Pajęczno
tel.: +48 (34) 311 11 43
e-mail: nw-pajeczno@wody.gov.pl

(Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: pgwwp-po/nwpajeczno)


Wzór zgłoszenia wodnoprawnego


Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – wymagania


Informacja na temat obowiązku składania sprawozdań z opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Wzór sprawozdania


SKŁADANIE DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Informujemy, że od 1 lipca 2023 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest  zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Termin na złożenie deklaracji:

 • 12 miesięcy – licząc  od dnia  01 lipca 2021 roku – na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy budynków już istniejących,
 • 14 dni na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy obiektów nowo powstałych
 • termin 14 dniowy obowiązuje również wszystkie te osoby, które dokonają wymiany kotła po dniu 01 lipca 2021 roku – licząc od dnia  uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną poprzez aplikacje na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ – w tym przypadku wymagane jest posiadanie do logowania profilu zaufanego lub e-dowodu.

Właściciel/współwłaściciel budynku może również złożyć deklarację w formie  papierowej. Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno – PUNKT INFORMACYJNY 

Druki Formularza A i Formularza B można pobrać również tutaj: 

Formularz A Deklaracji– wypełnić należy dla  budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, budynek zbiorowego zamieszkania, lokal zbiorowego zamieszkania. 

Formularz B deklaracji  – wypełnić należy dla każdego lokalu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne wyposażonego we własne źródło ciepła (np. lokal gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny lokal niemieszkalny) oraz dla każdego odrębnego budynku o funkcjach niemieszkalnych wyposażonego w źródło ciepła (np. budynek gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny budynek niemieszkalny

 

Deklarację składa się tylko raz, prosimy o staranne wypełnianie deklaracji w sposób czytelny. 

Upoważnienie pracownicy Urzędu Miejskiego w Pajęcznie dokonają na podstawie złożonej deklaracji wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje takie jak:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

Uwaga! klasę kotła należy odczytać z tabliczki znamionowej na nim zamontowanej.

 1. Wypełniający deklaracje może podać również numer telefonu właściciela lub zarządcy lub adres e-mail (opcjonalnie).

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej ogólnopolskiej  bazy danych, na podstawie której każda gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

Dzięki pozyskaniu danych do CEEB, dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 

Zgodnie z  art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak instytucję czynnego żalu, oznacza to iż złożenie deklaracji po terminie, jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.


Informacja na temat inwentaryzacji budynków mieszkalnych

https://zone.gunb.gov.pl/pl/inwentaryzacja-parametrow-technicznych-budynku-co-jest-na-czym-polega-i-jakie-niesie-korzysci


Zgłoszenie informacji o awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pajęczno mieszkańcy mogą dokonać poprzez:

Kontakt z numerem 991 TAURON Biuro obsługi klienta

Formularz elektroniczny na stronie TAURON zgłoś awarię

W godzinach pracy urzędu kontakt z pracownikiem tel. 34 3111 523 wew. 225 lub 222

(należy podać miejsce gdzie występuje awaria numer budynku w pobliżu którego jest miejsce awarii, ulice, nazwę miejscowości)

Powrót
`