REFERAT NADZORU KOMUNALNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Drukuj

Referat Nadzoru Komunalnego,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pokój 102, 103

tel. 34 3111 523 wew. 219, 221 lub 222

P.O. Kierownika Referatu – Wiktor Włoczka

Pracownicy

Inspektor– Agnieszka Płuciennik

Inspektor – Tomasz Mielczarek

Inspektor – Krzysztof Zawadzki

 

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

– procedura

– wniosek decyzja zezwolenie

– zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest

– procedura

– wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest

– informacja o wyrobach zawierających azbest

 

Nieruchomości

Dzierżawa

Oddanie nieruchomości gruntowej w dzierżawę na okres do 3 lat

Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat

 

Numeracja porządkowa

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Sprzedaż

Sprzedaż działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

Sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom

Lokale mieszkaniowe

Przyznanie lokalu mieszkalnego/najmu socjalnego lokalu

Targowisko Miejskie

Wniosek rezerwacja miejsca handlowego

Wniosek rezerwacja miejsca handlowego handel zniczami

Sprawy związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi działającymi na terenie Gminy Pajęczno

Zezwolenia dotyczące transportu drogowego osób

kzawadzki@pajeczno.pl tel. 34 3111 523 wew. 222

Zajęcie pasa ruchu drogowego

wwloczka@pajeczno.pl tel. 34 3111 523 wew. 222

Wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu handlowego i usługowego

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Inne sprawy

Zgłoszenie bezdomnego psa lub kota

– telefoniczne tel. 34 3111 523 wew.  222

-e-mail kzawadzki@pajeczno.pl lub um@pajeczno.pl

Zgłoszenie konieczności odbioru padłych bezdomnych zwierząt na drogach gminnych

– telefoniczne tel. 34 3111 523 wew.  222

-e-mail kzawadzki@pajeczno.pl lub um@pajeczno.pl

Zgłoszenie kopciucha

Zgłoszenie wysypiska odpadów na terenach do tego nie przeznaczonych – las, pola

 

Zgłoszenie dotyczące braku czystości porządku na terenach publicznych

Informacje dotyczące Targowiska Miejskiego

– telefoniczne tel. 34 3111 523 wew.  222

-e-mail apluciennik@pajeczno.pl; tborowiecki@pajeczno.pl lub um@pajeczno.pl

Obsługa Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

– telefoniczne tel. 34 3111 523 wew.  219

-e-mail apluciennik@pajeczno.pl; lub um@pajeczno.pl


Tryb postępowania przy odbiorze i utylizacji azbestu

Tryb postępowania przy wykupie mieszkania z zasobów komunalnych:

1.Podanie wnioskodawcy o sprzedaż lokalu
2.Oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu na terenie kraju
3.Przedłożenie kserokopii umowy najmu
4.Przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty za wykonanie operatu szacunkowego
5.Informacja Burmistrza o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży (21 dni)
6.Spisanie protokołu uzgodnień
7.Uiszczenie należności wg kwot zamieszczonych w protokole uzgodnień
8.Spisanie aktu notarialnego
9.Termin załatwienia sprawy do 90 dni.

 

Tryb postępowania przy nadaniu numeru dla nieruchomości: – tutaj

 

Nowy wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku

 

Tryb postępowania przy wydaniu decyzji na wycinkę drzew na terenie nieruchomości – tutaj

 

Tryb postępowania przy wydaniu pozwolenia na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego:

1.Złożenie podania o wyrażenie zgody
2.Uzyskanie w Miejskim Zakładzie Komunalnym technicznych warunków wykonania przyłącza
3.Uiszczenie opłaty adiacenckiej
4.Wydanie zezwolenia na wykonanie przyłącza
5.Termin załatwienia sprawy do 14 dni.

 


 

Powrót
`