Referat wymiaru podatków i opłat Drukuj

Zwrot opłaty skarbowej

Forma wnoszenia podania
Stawiennictwo osobiste lub pisemne.

Wymagane dokumenty 
•    wniosek o zwrot opłaty skarbowej
sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące dane:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania lub pobytu,
– NIP
– wskazanie daty i kwoty uiszczonej  opłaty skarbowej,
– nazwę organu lub innego podmiotu do którego złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
– wskazanie przyczyny wnioskowania o zwrot opłaty skarbowej, np. niedokonanie czynności urzędowej, niewydanie zaświadczenia, pozwolenia (zezwolenia, koncesji) – ze szczegółowym określeniem przedmiotu opłaty skarbowej lub nadpłata opłaty skarbowej, czy nienależnie zapłacona opłata skarbowa (np. zwolnienie lub wyłączenie z opłaty skarbowej, wpłata pomyłkowa) wraz z odpowiednim uzasadnieniem,
– data i podpis
lub wniosek wg ustalonego wzoru – pobrania poniżej a także w pokoju 207.
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (plik do pobrania)

•    dowód  zapłaty opłaty skarbowej  (oryginał) – dołączony do wniosku.

Informacja na temat opłat 
Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin załatwienia sprawy
Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot opłaty skarbowej do organu podatkowego, – właściwego w sprawach opłaty skarbowej.
Przekazanie zwrotu, nadpłaty lub  nienależnej opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Forma zakończenia sprawy
1. Decyzja w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.
2. Decyzja stwierdzająca nadpłatę opłaty skarbowej wraz z orzeczeniem zwrotu tej nadpłaty.
3. Decyzja o odmowie zwrotu opłaty skarbowej.
4. Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej nastepuje w gotówce – w kasie Urzędu  lub na rachunek bankowy wnioskodawcy

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tut. Organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz.1635 z dnia 08.12.2006r. z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187 poz.1330),
– Ustawa z dnia 29.08.1997r.  Ordynacja podatkowa ( Dz.U.z 2018r. , poz. 800 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe
1. Zwrot wniesionej opłaty skarbowej następuje wyłączenie na wniosek strony:
– jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
–  jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
– w przypadku nienależnie uiszczonej opłaty skarbowej.
2. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Sprawę załatwia
Referat  Podatków i Opłat Lokalnych

Dodatkowych informacji udziela pracownik:
– Katarzyna Pryciak-Adaszek: pok. 207, tel. 034-3111-523 wew. 247

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

 

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzających stan zaległości.

Forma wnoszenia podania
Pisemne złożenie wniosku z prośbą o wydanie zaświadczenia.
Wymagane dokumenty
Wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnością podatku
Wzór wniosku do pobrania poniżej a także w pokoju 205.
Wniosek o wydanie zaświadczenia – (plik do pobrania)
Informacja na temat opłat
Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w kwocie 21,00zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie  (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu lub w kasie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA: 86 8265 0001 2001 0071 7171 0001

Termin załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Forma zakończenia sprawy
Zaświadczenie  o niezaleganiu w podatkach.
Informacje na temat trybu odwoławczego
– nie dotyczy
Podstawa prawna
Art. 306e ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.)

Sprawę załatwia
Referat  Podatków i Opłat Lokalnych

Dodatkowych informacji udziela pracownik:
– Bęczkowska Aneta, Wojtaszczyk Elżbieta: pok. 206, tel. 034-3111-523 w. 220
– Joanna Kotyla: pok. 205, tel. 034-3111-523 w. 235

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.

 

 

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na wniosek osób fizycznych, zaświadczenie o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego w ha fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych.

Forma wnoszenia podania
Pisemne złożenie wniosku z prośbą o wydanie zaświadczenia
Wymagane dokumenty
–  Wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia.
Wzór wniosku do pobrania poniżej a także w pokoju 205.
Wniosek o wydanie zaświadczenia – (plik do pobrania)
–   Dowód osobisty do wglądu.
Informacja na temat opłat
Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
UWAGA!!! Zwolnienia bądź wyłączenia z opłaty skarbowej określają przepisy ustawy z dnia 16.11. 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Pajecznie  (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu lub w kasie Starostwa Powiatowego w Pajecznie. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA: 86 8265 0001 2001 0071 7171 0001

Termin załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Forma zakończenia sprawy
Określone zaświadczenie  lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
Informacje na temat trybu odwoławczego
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia stronie postanowienia.

Podstawa prawna
Art. 306a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.)

Sprawę załatwia
Referat  Podatków i Opłat Lokalnych
– Joanna Kotyla: pok. 205, tel. 034-3111-523 wew. 235

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 

Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych.

Forma wnoszenia podania
Pisemne złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty
1. Załączniki składane przez osoby fizyczne:
– zaświadczenie o dochodach (odcinki emerytur, rent) obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
– zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku)
– potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.)
– potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)
– udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz i inne)
– kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,
– informacja na temat wielkości pomocy publicznej otrzymanej przez podatnika w ostatnich 3 kolejnych latach poprzedzających dzień złożenia wniosku, w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą
– inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

2. Załączniki składane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej:
– informacja na temat wielkości pomocy publicznej otrzymanej przez podatnika w 3 ostatnich kolejnych latach poprzedzających dzień złożenia wniosku, w przypadku gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą,
– sprawozdania finansowe (np. bilans, F-01, rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy)
– ostatnio złożone w urzędzie skarbowym zeznania o wysokości dochodu/poniesionej straty przez płatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8,
– aktualną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2 -nr NIP, PKD,
– wielkość przedsiębiorcy podania zgodnie z art.104, 105, 106 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U.Nr 173, poz.1807ze zm.),
– wykaz zobowiązań i należności,
– kopia ewidencji środków trwałych,
– kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
– inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Termin składania wniosków 

– dowolny

Informacja na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin załatwienia sprawy
Przewidywany termin załatwienia sprawy do 2 miesięcy.
Forma zakończenia sprawy
W sprawie wydawana jest decyzja administracyjna lub postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji podatkowej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tut. Organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tut. Organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.

Podstawa prawna
Art.48§1 i 2 oraz art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz.800 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Sprawę załatwia
Referat  Podatków i Opłat Lokalnych

Dodatkowych informacji udziela pracownik:
– Agnieszka Piejek, Gabriela Posmyk, Jolanta Wiśniewska: pok. 205, tel. 034-3111-523 wew. 235
– Ewa Gałecka: pok. 208, tel. 034-3111-523 wew. 225

 

 

Wymiar podatku od środków transportowych

Forma wnoszenia podania
Pisemne złożenie deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A na formularzach  określonych w RMF z dnia 13.12.2018r.( Dz.U. z 2018 r poz.2436) , druki  do pobrania poniżej lub w pokoju 308.
– deklaracja DT-1 oraz załącznik do deklaracji DT-1/A (pliki do pobrania)

Wymagane dokumenty oraz termin składania wniosków (deklaracji)
Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie  obowiązku podatkowego:
1    deklarację na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem dołączonym do procedury (dowód rejestracyjny pojazdu, umowę (fakturę) kupna pojazdu, dowód osobisty)
2    korektę deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem dołączonym do procedury (dokumenty zbycia pojazdu, zgłoszenie wyrejestrowania, decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu)

Informacja na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin załatwienia sprawy
– nie dotyczy

Forma zakończenia sprawy
– nie dotyczy

Informacje na temat trybu odwoławczego
– nie dotyczy

Podstawa prawna
Art.9 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r , poz. 2436)

Informacje dodatkowe
Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok podatkowy określają Uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie, kserokopie są do pobrania w pokoju 308 lub na stronie internetowej www.pajeczno.pl.(odnośnik BIP)

Sprawę załatwia
Referat  Podatków i Opłat Lokalnych

Dodatkowych informacji udziela pracownik:
– Gabriela Posmyk: pok. 205, tel. 034-3111-523 wew. 235

deklaracja na podatek od środków transportowych.
załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych

 

 

Wymiar podatku od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej.

Forma wnoszenia podania
Pisemne złożenie deklaracji wraz z załącznikami na formularzach określonych  uchwałami Rady Miejskiej w Pajęcznie,  druki  do pobrania poniżej lub w pokoju 205.
– deklaracja na podatek od nieruchomości,(plik do pobrania)
– deklaracja na podatek rolny,(plik do pobrania)
– deklaracja na podatek leśny (plik do pobrania)

Wymagane dokumenty
Deklaracja (korekta) deklaracji w sprawie podatku wraz z uzasadnieniem oraz dowody świadczące o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego oraz zmianach mających wpływ na wysokość podatku.
Termin składania wniosków (informacji)
Deklaracje w sprawie podatku rolnego i leśnego należy złożyć w terminie – do 15 stycznia każdego roku podatkowego, a deklarację w sprawie podatku od nieruchomości do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego bądź w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Informacja na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.
Termin załatwienia sprawy
– nie dotyczy
Forma zakończenia sprawy
– nie dotyczy
Informacje na temat trybu odwoławczego
– nie dotyczy
Podstawa prawna
Art.6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.),
Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892  z późn. zm.)
Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2018r. poz. 6623 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
Roczne stawki podatku od nieruchomości i leśnego na każdy rok podatkowy określają uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie, kserokopie do pobrania w pokojach 306 i 308 oraz na stronie internetowej www.pajeczno.pl

Druki obowiązujące do 30.06.2019 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Druki obowiązujące od 1.07.2019 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZDR-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZDR-2

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZDN-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZDN-2

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY– DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZDL-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY– DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZDL-2

Wymiar podatku od nieruchomości, rolny i leśny – od osób fizycznych.

Forma wnoszenia podania
Pisemne złożenie informacji podatkowych wraz z załącznikami  na formularzach określonych uchwałą Rady Gminy i Miasta w Pajęcznie,  druki  do pobrania poniżej lub w pokoju 205.
– informację w sprawie podatku  od nieruchomości, rolnego i leśnego (plik do pobrania)

Wymagane dokumenty
Informacja (korekta) informacji w sprawie podatku oraz dowody świadczące o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego, zmianach mających wpływ na wysokość podatku tj.
– akt notarialny
– umowa kupna-sprzedaży
– zawiadomienie o zmianie ze Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.

Termin składania wniosków (informacji)
Informację w sprawie podatku należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Informacja na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.
Termin załatwienia sprawy
Przewidywany termin załatwienia sprawy do 2 miesięcy.
Forma zakończenia sprawy
Wydanie decyzji zawierającej wymiar podatku.
Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji podatkowej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tut. Organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
Art.6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.),
Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892  z późn. zm.)
Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2018r. poz. 6623 z późn. zm.)
Art. 21 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz.800 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach: w terminach do 15 marca, do 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.
Sprawę załatwia
Referat  Podatków i Opłat Lokalnych
Dodatkowych informacji udziela pracownik:
– Ewa Gałecka: pok. 208, tel. 034-3111-523 wew. 225
– Jolanta Wiśniewska: pok. 205, tel. 034-3111-523 wew. 235
– Katarzyna Pryciak – Adaszek pok. 207, tel. 034-3111-523 wew. 247

Druk obowiązujący do 30.06.2019 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Druki obowiązujące od 1.07.2019 r.

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZIN-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA  ZIN-2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ZIN-3

INFORMACJA O GRUNTACH IR-1

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZIR-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZIR-2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ZIR-3

INFORMACJA O LASACH IL-1

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZIL-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZIL-2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ZIL-3

 

 
Powrót
`