Zmiana imienia lub nazwiska Drukuj

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Sposób załatwienia sprawy:

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny przedkłada:

  • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
  • postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka. 

Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim, o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego). Wnioskodawca zamieszkały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć za pośrednictwem konsula RP, wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma zostać przekazany.
Nie można dokonać zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym nazwisku. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy o zmianie imienia i nazwiska są małżonek i przodkowie wnioskodawcy w linii prostej.
Po zmianie imienia można mieć najwyżej 2 imiona. Po zmianie nazwiska nie może się ono składać z więcej niż 2 członów.

Opłata skarbowa:

– 37,00 zł – od zmiany nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu lub przelewem na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W PAJĘCZNIE 86 8265 0001 2001 0071 7171 0001

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia wraz z uzasadnieniem.

2. Dokument tożsamości /do wglądu/.

3. Dokument zaświadczający o nadaniu numeru PESEL wnioskodawcy, jeżeli nie zawiera go dokument tożsamości, oraz małoletnim dzieciom, jeżeli zmiana nazwiska ma się rozciągać na dzieci.

4. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:

  1. zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
  2. zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców.

Oświadczenie jest składane osobiście przez dziecko przed kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Dzieci zamieszkałe poza granicą Polski zgodę wyrażają przed Konsulem RP.

5. Oświadczenie rodzica, nie będącego wnioskodawcą, o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:

  1. zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
  2. zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica.
    Oświadczenie rodzica nie będącego wnioskodawcą jest składane osobiście przed kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicą Polski zgodę wyrażają przed Konsulem RP.

6. W przypadku, gdy jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, należy przedłożyć odpis postanowienia sądu o pozbawienia praw rodzicielskich.

Wymagane załączniki do pobrania:

 

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Łódzkiego w Łodzi, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 707)

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie
Karolina Wybraniec-Kapela – Kierownik USC
e-mail: usc@pajeczno.pl
tel.: 34 311 15 23 wew. 242
Ewa Tokarczyk – z-ca Kierownika USC
e-mail: usc@pajeczno.pl
tel.: 34 311 15 23 wew. 242

Powrót
`