Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej Drukuj

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 r. W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa,
osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia). 

Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa:

11,00 zł – opłata skarbowa za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

– 17,00 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu lub przelewem na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY
W PAJĘCZNIE 86 8265 0001 2001 0071 7171 0001

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie
ul.
Parkowa 8/12

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, do 30 dni.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

2. Wyrok z klauzulą prawomocności.

3. Świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (w większości przypadków sąd orzekający rozwód) na formularzu określonym w załączniku I do
Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003.

4. W przypadku orzeczenia zaocznego – dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone stronie, która się nie stawiła lub dokument stwierdzający, że pozwany zaakceptował orzeczenie w sposób nie budzący wątpliwości.

5. Tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

6. Dokument tożsamości /do wglądu/.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie
Karolina Wybraniec-Kapela – Kierownik USC
e-mail: usc@pajeczno.pl
tel. 34 311 15 23 wew. 242
Ewa Tokarczyk – z-ca Kierownika USC

e-mail: usc@pajeczno.pl
tel. 34 311 15 23 wew. 242

Powrót
`