Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009r. z kraju spoza Unii Europejskiej Drukuj

UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO WSZCZĘTEGO I PRAWOMOCNEGO PO 1 LIPCA 2009 r. Z KRAJU SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).

Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie z podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Orzeczenia o rozwodzie wydane przez sąd zagraniczny, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2009 r. uznaje sąd polski.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

 • nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
 • zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,
 • pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,
 • strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony,
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego,
 • jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami,
 • uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Opłata skarbowa:

11,00 zł – opłata skarbowa za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

– 17,00 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu lub przelewem na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY
W PAJĘCZNIE 86 8265 0001 2001 0071 7171 0001

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie
ul.
Parkowa 8/12

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, do 30 dni.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego. 
 2. Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) – w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przestawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku wydania orzeczenia rozwodowego na terenie Unii Europejskiej zaświadczenie z art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz orzeczeń w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady /WE/ Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709).

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie
Karolina Wybraniec-Kapela – Kierownik USC
e-mail: usc@pajeczno.pl
tel. 34 311 15 23 wew. 242
Ewa Tokarczyk – z-ca Kierownika USC
e-mail: usc@pajeczno.pl
tel. 34 311 15 23 wew. 242

Powrót
`