Aktualności

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach
Data publikacji: 26 czerwca 2017

OGŁOSZENIE O  PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PAJĘCZNO

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłosił:

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 2946, położona w obrębie Miasto Pajęczno.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana o numerze ewidencyjnym 2946 o pow. 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie, prowadzi księgę wieczystą SR2W/00013168/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Pajęczno, działka ewidencyjna o numerze 2946 znajduje się na terenie o symbolu MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 LIPCA 2017 ROKU O GODZ. 10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.900,00 zł należy wnieść najpóźniej 5 dni przed przetargiem tj. do dnia 12 lipca 2017 r. włącznie na konto Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno: es BANK Bank Spółdzielczy 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

 

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 4296/2, położona w obrębie Miasto Pajęczno.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana o numerze ewidencyjnym 4296/2 o pow. 0,0275 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie, prowadzi księgę wieczystą SR2W/00008843/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Pajęczno, działka ewidencyjna o numerze 4296/2 częściowo znajduje się na symbolu MN 34 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako zabudowa podstawowa, a funkcja usługowa oraz uprawy sadownicze, ogrodnicze jako uzupełniająca funkcja terenu oraz częściowo na symbolu WS 71 – tereny wód powierzchniowych.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 7.700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 LIPCA 2017 ROKU O GODZ. 10.30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 770,00 zł należy wnieść najpóźniej 5 dni przed przetargiem tj.  do dnia 12 lipca 2017 r. włącznie na konto Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno: es BANK Bank Spółdzielczy 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

 

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w Pajęcznie przy ul. 22 Lipca 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu.

Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 23, położony na trzecim piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. 22 Lipca 7, składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z ubikacją o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 30,00 m², do którego przynależy piwnica o pow. 2,10 m². Udział we wspólnych częściach budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasności gruntu (działka nr 4404/5 o łącznej pow. 320 m²) wynosi 0,0263 części.

Dla nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 4404/5 o pow. 320 m² Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą SR2W/00010943/9.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 79.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 LIPCA 2017 ROKU O GODZ. 11.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7.900,00 zł należy wnieść najpóźniej 5 dni przed przetargiem tj.  do dnia 12 lipca 2017 roku włącznie na konto Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno: es BANK Bank Spółdzielczy 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

 1. Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 4. Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium,  nie później niż na 3 dni przed dniem  zawarcia umowy przenoszącej własność, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto Gminy.
 6. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 7. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Pajęczno, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.
 8. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.). Nabycie gruntu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisu w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia. 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno,  pok. 103 lub telefonicznie tel. 34 311 15 23 wew.222

Burmistrz Gminy i Miasta w Pajęcznie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, stronie internetowej  www.pajeczno.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pajeczno.pl

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno

(-) mgr inż. Dariusz Tokarski

 

Powrót