Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnera – żłobek w Pajęcznie

Ogłoszenie o naborze partnera – żłobek w Pajęcznie
Data publikacji: 21 listopada 2017

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 o nr: RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17 który został ogłoszony w 07.11.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Pajęczno/ (można dodać przedszkole lub inną jednostkę organizacyjną która ma realizować projekt) , ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

I. Cel projektu:
Wsparcie Gminy Pajęczno w zakresie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie i utrzymanie miejsc żłobkowych w Gminie Pajęczno.
Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.
Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Pajęczno przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

II. Typy działań przewidziane do realizacji

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
1) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:
a. żłobków
b. klubów dziecięcych
c. opiekuna dziennego
2) aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
a. doradztwa zawodowego
b. doradztwa indywidualnego
c. pośrednictwa pracy
d. szkoleń.
W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

III. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS
c) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych, jako partner lub lider.

IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Pajęczno
b) Na podstawie decyzji Burmistrza zostanie zawarta umowa partnerska.
c) Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pajęczno nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

VIII. Sposób i termin składania ofert:

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gmina Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla ramach Działania 10.1”
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 12 grudnia 2017 roku .
Informacje telefoniczne 34 311-15-23 wew 251.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Pajęczno , dnia 21 listopada 2017 r.

Powrót