Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027 Drukuj

INFORMACJA DOTYCZĄCA
WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2024 – 2027

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217, 289, i 614) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022r. poz 2155) do dnia 30 czerwca 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników.

Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył 30 lat;

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat;

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2023 r.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (pdf i word)

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć niżej wymienione dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Ad. Punktu 4):

Art. 6.

  1. Lekarz POZ to lekarz, który:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo

2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej albo

3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej albo

4) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

– z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę, zgodnie z art. 9,

  1. Lekarz POZ to również lekarz, który:

1) posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub

2) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

3) udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 roku (…) z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172)

Dokumenty, które zostały wymienione w pkt. 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, która powinna zawierać imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście jako pierwsze, jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli.

Zgłoszenie kandydata na ławnika należy złożyć do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje co najmniej od roku (Rada Miejska w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, pok. 200 w godzinach urzędowania, tj.
w poniedziałki: 730 – 1530, we wtorki: 730 – 1730, środy i czwartki: 730 – 1530, w piątki: 730 – 1330).

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH MIJA 30 CZERWCA 2023 ROKU O GODZINIE 1330.

 

Zgłoszenie, które wpłynie do Rady Miejskiej w Pajęcznie po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2023 roku, godz. 1330 lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 wyżej wymienionej ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

RADY GMINY WYBORU ŁAWNIKÓW DOKONUJĄ NAJPÓŹNIEJ W PAŹDZIERNIKU 2023 ROKU, NATOMIAST DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU PRZESYŁAJĄ PREZESOM WŁAŚCIWYCH SĄDÓW LISTĘ WYBRANYCH ŁAWNIKÓW WRAZ Z DOKUMENTACJĄ.

Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.pajeczno.pl. oraz na stronie BIP. Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie, w godzinach pracy urzędu – pok. 200, tel. 034 311 15 23, wew. 241.

 

Burmistrz Pajęczna

/-/ Piotr Mielczarek

 


Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu dotycząca liczby wybieranych ławników


Załącznik nr 1 – Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika


Załącznik nr 2 – Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego


Załącznik nr 3 – Wzór wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego


Załącznik nr 4 – Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika


Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe


Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


 

Dokumenty do pobrania na stronie www.pajeczno.pl

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika (pdf | docx)

– Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (pdf | docx)

– Wzór wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (pdf | docx)

– Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika (pdf | docx)

– Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (pdf | docx)

– Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (pdf | docx)

– Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (pdf)

Powrót
`