Aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY “FOLKLOR – WARTO!”

KONKURS FOTOGRAFICZNY “FOLKLOR – WARTO!”
Data publikacji: 02 kwietnia 2012

Konkurs fotograficzny FOLKLOR! WARTO! rozstrzygnięty. Poniżej przedstawiamy najlepsze prace. Laureatom gratulujemy !!!

 

 

I  miejsce – Sylwia Góra – Rzeźba

 

 

II miejsce – Patrycja Szymczak – Czerwone korale

 

 

III miejsce. Błażej Boryń – Wianuszek

 

Wyróżnienia Michał Grajoszek, Marcin Rozpędowski, Kamil Płatek

 

Wyróżnienie MGOKiS: Stanisław Pluciński

Wyróżnienie LGD Kraina Warty – Monika Madeja

Wyróżnienie Kulis Powiatu – Marcin Rozpędowski

 

 


 

REGULAMIN

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pajęcznie
Partnerzy: Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty
Patronat medialny: dcamera.pl, Kulisy Powiatu

TEMAT

Folklor! Warto!

Folklor przeżywa obecnie prawdziwy renesans. Oblegane są festiwale kultury wiejskiej, popularne są skanseny i muzea prezentujące ludowy dorobek. Społeczności lokalne z pasją odzyskują swoją tożsamość. Również gminy przynależące do LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" z wielką dumą przypominają o swojej lokalnej historii, zbierają legendy, przepisy kulinarne, odtwarzają pradawne zwyczaje i obrzędy. Umiejętność kultywowania i wskrzeszania ludowej tradycji jest bezcennym skarbem. Pokaż na zdjęciach bogactwo regionalnych obyczajów prezentowanych podczas różnego rodzaju świąt okolicznościowych, dożynek, festynów. Zaprezentuj  kolorowy świat ludowych ceremonii, rytuałów i obrzędów. Pokaż jak wyglądają różne oblicza folkloru w Krainie Wielkiego  Łuku Warty. Zaskocz nas i wygraj atrakcyjne nagrody!

     
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział tylko mieszkańcy gmin przynależących do LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty" (Działoszyn, Kluki, Kiełczygłów, Konopnica, Osjaków, Pajęczno, Pątnów, Rusiec, Rząśnia , Siemkowice, Strzelce Wielkie, Szczerców, Wierzchlas). Decyduje zameldowanie.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści.
4. Każdy autor może zgłosić na konkurs do 5 prac, wykonanych w dowolnej technice.

5. Format prac – od 20 x 30 cm do 50 x 70 cm.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

1. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie podając:
– imię i nazwisko oraz dokładny adres autora,
– tytuł pracy i numer kolejny zgłaszanej pracy.
2. Do prac powinna być dołączona wypełniona czytelnie karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem dotyczącym autorstwa prac.
3. Z konkursu zostaną wyłączone prace uprzednio nagradzane i publikowane.
4. Prosimy również o załączenie wersji cyfrowych zgłaszanych do konkursu zdjęć, w formacie JPEG (z zachowanymi danymi exif, w rozdzielczości minimum 6 milionów pikseli )
5. Zezwala się na retusz fotografii, polegający na korekcji polepszającej np. kolorystykę, nasycenie, jasność lub kontrast całej fotografii.
6. Zezwala się na wykonanie tzw. kadrowania, polegającego na wycięciu pewnego fragmentu fotografii z całego, oryginalnego kadru.
7. Niedozwolone są przeróbki zdjęcia odnoszące skutek jedynie na jego wybranych fragmentach, a w szczególności niedopuszczalne jest dodawanie lub odejmowanie fragmentów fotografii, dokonywanie fotomontażu oraz łączenie kilku fotografii.
8. Uczestnik zgłaszając fotografię do konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie, a wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
9. Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
10. Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
11.Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do publikacji zdjęć na stronach internetowych wydawanych przez organizatora.

12. Prace należy przesłać w sztywnym opakowaniu, lub dostarczyć osobiście na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Ul Wiśniowa 5
98-330 Pajęczno
Z dopiskiem: konkurs fotograficzny: Folklor! Warto!

NAGRODY

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy, nagrody i wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Pula nagród 3000 zł.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW

1. Wyboru prac na wystawę pokonkursową oraz podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji o wystawie pokonkursowej.
3. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków regulaminu.

TERMINARZ
1. Nadsyłanie prac od 4 kwietnia – do 10 lipca 2012 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie uczestników o jego wynikach – nastąpi do 25 lipca 2012 r.
3. Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz rozdanie nagród odbędzie się 27 lipca 2012 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pajęcznie
4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac w transporcie pocztowym.
5. Interpretację tematu pozostawiamy pomysłowości autorów. Szczególnie premiowane będą prace, które akcentują wyjątkowość terenów Krainy Wielkiego Łuku Warty.
6. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie podczas trwania konkursu.

 

KARTA UCZESTNICTWA

 

Powrót