Aktualności

Zakończenie realizacji projektu “Dobry start w przyszłość”

Zakończenie realizacji projektu “Dobry start w przyszłość”
Data publikacji: 24 września 2013

Informujemy, iż z dniem 30.08.2013 r. została zakończona realizacja projektu systemowego „Dobry start w przyszłość”  numer projektu: WND-POKL.09.01.02-10-093/11

Projekt zrealizowany w ramach:
Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
Poddziałania: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;

Projekt zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektem zostały objęte: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie im. Juliana Tuwima oraz Szkoła Podstawowa w Makowiskach im. Jana Brzechwy.

W okresie trwania projektu zrealizowano:

-60 godzin zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-informatycznych- SP Pajęczno;
-60 godzin zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych muzyczno-tanecznie-SP Pajęczno;
-60 godzin zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie-SP Pajęczno;
-60 godzin zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych –nauki przyrodnicze-SP Pajęczno;
-150 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy-SP Pajęczno;
-90 godzin zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy -SP Pajęczno;
-30 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryz rykiem dysleksji –SP Makowiska;
-30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-SP Makowiska;
-120 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy-SP Makowiska;
-30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych-SP Makowiska
-30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie-SP Makowiska
-30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych muzyczno-tanecznie-SP Makowiska
-30 godzin specjalistycznych zajęć terapeutycznych z terapii grupowej -SP Makowiska

Oprócz przeprowadzenia poszczególnych godzin zajęciowych zaplanowanych w projekcie, dla wszystkich dzieci biorących w nim udział, zorganizowano pogadankę uczącą postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także unikaniu przemocy.
W ramach zrealizowanego projektu doposażono również bazę dydaktyczną dwóch Szkół Podstawowych objętych działaniami projektowymi.

Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć:

cel główny projektu: Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III dwóch szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Pajęczno dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
oraz cele szczegółowe projektu:
1.  Zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie do końca realizacji projektu.
2. Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.
3. Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się, innych dysfunkcji związanych z zaburzeniami rozwoju mowy oraz wymagających terapii grupowej u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pajęczno w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji w okresie do końca realizacji projektu.

Powrót