Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA PAJĘCZNO

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA PAJĘCZNO
Data publikacji: 26 listopada 2013

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z 22.09.2004 r.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno zaprasza do rokowań po czwartym przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pajęcznie przy ul. Kościuszki.

I.
Przedmiot rokowań.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki: nr 4507/10 o powierzchni 0,0779 ha dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą SR2W/00008908/5, nr 4507/11 o powierzchni 0,0674 ha oraz 4507/12 o powierzchni 0,0363 ha dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą SR2W/00010753/0.

II.
Przeznaczenie nieruchomości
.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Pajęczno przy ul. Kościuszki zatwierdzonego uchwałą nr 86/IV/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 25.11.2011r Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 407 poz. 4647 z dnia 31.12.2011r., działki nr 4507/10, 4507/11 oraz 4507/12 to tereny zabudowy śródmiejskiej o symbolu 1 MS zabudowa o funkcji mieszkaniowo – usługowej w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, historycznego układu miasta oraz strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji obiektów i zespołów zabytkowych jako przeznaczenie podstawowe.  

III.
Cena wywoławcza nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości określonej w pkt I została ustalona na kwotę 700 000,00 zł, słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100, co stanowi 70,00 %. wartości nieruchomości, VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV.    
W rokowaniach mogą brać udział krajowe osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy, jeżeli przedłożą ważną promesę na nabycie nieruchomości wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

V.    
 Informacja o przeprowadzonych przetargach na zbycie wymienionej w pkt I nieruchomości:
– I przetarg  nieograniczony w dniu 21 sierpnia 2012 r.
– II przetarg  nieograniczony w dniu 23 listopada 2012 r.
– III przetarg  nieograniczony w dniu 29 marca 2013 r.
– IV przetarg  nieograniczony w dniu 19 sierpnia 2013r.

VI.
Podmioty zainteresowane udziałem w rokowaniach zobowiązane są do złożenia pisemnych zgłoszeń najpóźniej do dnia 3 grudnia 2013 r. do godz. 15°° w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12, w sekretariacie (pokój 203).

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
– datę sporządzenia zgłoszenia
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń
– proponowaną cenę i sposób zapłaty
– proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań

VII.
Wymienione w pkt. VI dokumenty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie  z oznaczeniem zgłaszającego oraz dopiskiem “ Nabycie nieruchomości niezabudowanych nr 4507/10, 4507/11, 4507/12 położonych w Pajęcznie przy ul. Kościuszki”.

VIII.
Lista oferentów zakwalifikowanych do rokowań zostanie wywieszona  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem rokowań.

IX.
Rokowania odbędą się w dniu 6 grudnia 2013 r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno – sala konferencyjna.

X.
Dodatkowe wymagania wobec podmiotów zainteresowanych rokowaniami. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w rokowaniach zobowiązane są do zapoznania się z przedmiotem rokowań, gdyż granice nieruchomości nie będą okazywane i wznawiane na koszt Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie.

XI.
Informacja dotycząca zaliczki.
1. Podmioty przystępujące do rokowań są zobowiązane do wpłacenia w formie gotówkowej zaliczki w wysokości 70 000,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100.
2. Zaliczkę należy wpłacić, najpóźniej w dniu 3 grudnia 2013r na konto Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002.
3. Zaliczka płacona przez zgłaszającego wskazanego jako nabywca zostanie zaliczona na poczet ceny zbycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie niezwłocznie zwrócona po ich zakończeniu. Zaliczka przepada na rzecz Gminy i Miasta Pajęczno w razie uchylenia od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

XII.
Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Powrót