Aktualności

DNI PAJĘCZNA 2014 – PIKNIK RODZINNY

DNI PAJĘCZNA 2014 – PIKNIK RODZINNY
Data publikacji: 25 czerwca 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno oraz Rada Miejska w Pajęcznie zapraszają na PIKNIK RODZINNY z okazji DNI PAJECZNA 2014, który odbedzie się w dniach 5 i 6 lipca 2014 roku w Parku 1000-lecia w Pajecznie. Gwiazdami imprezy bedą zespól HAPPYSAD oraz PATRYCJA MARKOWSKA. Zapraszamy.

 

 

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ
Piknik Rodzinny z okazji Dni Pajęczna 2014
Park 1000-lecia w Pajęcznie w dniach 5-6 lipca 2014 r.

 

Organizator:
Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Cel imprezy:
•integracja mieszkańców Gminy i Miasta Pajęczno,
•podniesienie atrakcyjności miasta i gminy poprzez ofertę ciekawej imprezy kulturalnej.
•rekreacja kulturalna dla mieszkańców
2.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1.Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy i Miasta Pajęczno oraz gości, a wstęp na nią jest wolny.
2.Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
3.Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
4.Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.
5.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
6.Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) wszelkich napojów w szklanych opakowaniach
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
7.Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.
8.Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
9.Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
10.Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
11.Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w szczególności:
warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
13.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
14.Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2014r.

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno
Dariusz Tokarski

 

Powrót