Aktualności

Otwarty konkurs ofert “Powszechna nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2015”

Otwarty konkurs ofert “Powszechna nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2015”
Data publikacji: 20 lutego 2015

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Powszechna nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2015”

Konkurs jest adresowany do  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

A. Podstawowe dane dotyczące zadania:

1)Cele zadania:

 • popularyzacja pływania poprzez realizację całorocznego systemu szkolenia dzieci i młodzieży,
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

2)Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • szkolenie sportowe dzieci i młodzieży pod opieką wykwalifikowanej kadry,

3)Beneficjenci zadania:

 • dzieci, młodzież z klas I- III szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Pajęczno,

4)Koszty pokrywane z dotacji:

 • zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
 • zakup drobnych nagród rzeczowych,
 • transport (w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania),
 • wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • płace szkoleniowców (do 30% wartości udzielonej dotacji ogółem),
 • obsługa medyczna i techniczna,
 • opłaty pocztowe,
 • zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.
 1. Zasady i warunki przyznania dotacji:

1.Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać następujące warunki ogólne:

 • Złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 • Posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji zadania.

2.Termin i sposób składania ofert:

 • Kompletne oferty, wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2015. godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno, 98-330 Pajęczno ul. Parkowa 8/12 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem „Konkurs ofert 2011 – nauka pływania” (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz wpłynięcie oferty w terminie 07.03.2014 r. godz. 15.30 do sekretariatu urzędu).
 • Podmiot może złożyć tylko jedna ofertę.
 • Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

– statut organizacji,

– odpis z odpowiedniego rejestru (ewidencji),

– merytoryczny i finansowy raport z działalności w roku poprzedzającym moment składania projektu, przedkładanego organom nadzorującym działalność organizacji lub organom kontroli wewnętrznej

3.Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 • Ocenie podlegają następujące kryteria:

– merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

– koszt realizacji zadania,

– wiarygodność finansowa, w tym zakres finansowania z innych źródeł.

– analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

– posiadaniem bazy lokalowej i wyposażenia umożliwiających realizację zadania.

 • Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta i gminy Pajęczno lub na rzecz jego mieszkańców.
 • o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

4.Postanowienia końcowe:

1)Na realizacje ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się kwotę 21.000 zł

2)Realizacja przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu ofert powinna dotyczyć wyłącznie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

3)Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania. 4)Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 z 2004 r., poz. 177 z póź.  zm.).

5) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy pomiędzy Gminą Pajęczno a podmiotem składającym ofertę.

6) Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno
DARIUSZ TOKARSKI

 

Pajęczno, dnia 20 lutego 2015 roku

Powrót