Aktualności

Konkurs ofert – wspieranie rozwoju sportu w 2015 roku

Konkurs ofert – wspieranie rozwoju sportu w 2015 roku
Data publikacji: 20 lutego 2015

OGŁOSZENIE
z dnia 20 lutego 2015 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza

nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015r
Działając na podstawie Uchwały Nr 55/VIII/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Pajęczno, Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r.

 1. Rodzaj zadania.
  Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w ramach współzawodnictwa sportowego grupy seniorów i grup młodzieżowych.

  II.    Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy i  Miasta
  Pajęczno na realizacje zadania:
  Na realizację wymienionego zadania w pkt. I przewidziano w 2015 r. dotację w  wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  III.    Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadań.
  Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa uchwała Nr 55/VIII/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Pajęczno.

  IV.    Termin i warunki realizacji zadania.

  1.    Zadanie powinno być zrealizowane w 2015 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań zostaną określone w zawartych umowach.
  2.    Zadania powinny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

  V.    Warunki i termin składania wniosków.

  1.    Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają wnioski stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/VIII/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Pajęczno   do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno ul. Parkowa 8/12 . Wniosek powinien być złożony na piśmie  oraz opatrzony nazwą i adresem oferenta wraz z określeniem  zadania.
  Termin składania wniosków mija 20 marca 2015 r. o godz. 15.00.
  2.    Do wniosku, o którym mowa w pkt. V.1,  należy dołączyć (potwierdzone za zgodność z oryginałem):

1)aktualne upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy;

2)oświadczenie, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku;

3)kserokopię licencji klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;

4)kserokopię licencji trenera (-ów) lub instruktora (-ów) uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu odpowiedniego polskiego związku sportowego;

5)kserokopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawionego najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku;

6)odpis aktualnego statutu klubu sportowego;

7)informację na temat aktualnego stanu finansów Wnioskodawcy (na dzień składania wniosku), w tym należności i zobowiązań.

 1. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta Pajęczno (pok. 302A)  , lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno.
  4.    Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. V.1 pozostają bez rozpatrzenia.
  5.    Wnioski nie zawierające danych i załączników określonych w pkt. V. 2 zostaną zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do dnia poprzedzającego termin posiedzenia Komisji.
  6.    Wnioski nie uzupełnione do dnia poprzedzającego termin posiedzenia Komisji  pozostają bez rozpatrzenia.

  VI.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
  1.    Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
  2.    Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez komisję powołaną Zarządzeniem przez Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno.
  3.    Przy ocenie wniosków komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
 • wysokość środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych;
 • przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu przedsięwzięcia i planowanych efektów.

VII.    Postanowienia końcowe.
1.    Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
2. W trakcie realizacji zadania, Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ma prawo do kontroli realizacji zadania w następującym zakresie:

1)wykonania zadania zgodnie z umową;

2)prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków publicznych;

3)prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
3 Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i merytorycznemu na podstawie:

1)opisu realizacji zadania;

2)sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu i rozliczenia i rozliczenia przyznanej dotacji, sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)dowodów księgowych dokumentujących wykonanie zadania.

 1. Wyniki naboru przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno oraz na stronie internetowej.
  4.    Organizator naboru wniosków zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo do odwołania naboru bez podania przyczyn.

 

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Pajęczno
Dariusz Tokarski

Pajęczno, dnia 20 lutego 2015 roku

Powrót