Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Data publikacji: 28 września 2015

Burmistrz Gminy i Miasta w Pajęcznie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w gruncie i we współwłasności wszystkich części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, na nieruchomości położonej w Pajęcznie przy ul. Małej 1.

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 42,60 m ², powierzchni przynależnych tj; piwnica o pow. 6,00 m ², oraz udziałem gruntowym w działkach nr 4476/7 oraz nr 4476/20 o łącznej pow. 907 m ², wynoszącym 0,0297 części i takim samym udziałem części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali na nieruchomości położonej w Pajęcznie przy ul. Małej 1. Dla nieruchomości oznaczonej nr 4476/7 oraz nr 4476/20 o łącznej pow. 907 m ², Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą SR2W/00009277/9.

Cena wywoławcza wynosi 90 000,00 zł – słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2015r. o godz. 10.00w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny tj. 9 000,00 zł do dnia 19 października 2015r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.

Wadium wpłacone przez osobę, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po jego zakończeniu.

Osoby zainteresowane przetargiem zobowiązane są do zapoznania się z przedmiotem przetargu.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży, wpłacone wadium przepada.

Burmistrz Miasta i Gminy Pajęczno zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, p. 103.

Powrót