Aktualności

Otwarcie Ogródka Ekologicznego i Ekopracowni

Otwarcie Ogródka Ekologicznego i Ekopracowni
Data publikacji: 16 listopada 2015

W dniu 13 listopada 2015 roku zostały uroczyście oddane do użytku 2 zrealizowane w ostatnim czasie zadania z zakresu ekologii w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Pajęczno. Oba zadania zostały wykonane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz budżetu Gminy Pajęczno.
Ogródek ekologiczny „Pajączek” w Publicznym Przedszkolu nr 2
W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pajęcznie (przy ul. Przemysłowej) oddano do użytku ekologiczny ogródek dydaktyczny „Pajączek”.
Ogródek dydaktyczny będzie spełniał funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Jego dodatkowym jest to, że w naturalny sposób wkomponował się w pozostałą część istniejącego już placu zabaw.
Ogródek wprowadza przedszkolaków poprzez pory roku w świat roślin. Wiosna powita kępami sasanek, pierwiosnków, macierzanki wrzosu, różanecznika, hortensji, azalii, pieris – roślin kwaśnolubnych. Za nimi będą kwatery, na których mali przyrodnicy nasadzą rośliny cebulowe; krokusy, tulipany i żonkile. Latem, idąc w głąb ogródka odpoczywając na ławeczkach bądź w altanie, przedszkolaki podziwiać będą kwitnące kwiaty, trawy ozdobne, krzewy liściaste i iglaste, takie jak; turzyca, miskant, rozplenica, krzewuszka, modrzew, jaśminowiec, cyprysik, sosna, wierzba, śliwa. Kwatera ziół umieszczona zostanie za altaną, pozwoli ona cieszyć się widokiem i zapachem mięty, melisy, majeranku i oregano. Jesień ukarze przebarwiające się liście hortensji, tawuł, wierzby, śliwy i innych krzewów. A zimą mali przyrodnicy zaobserwują drzewa iglaste i będą dokarmiać ptaki w karmnikach rozstawionych pośród drzew i krzewów. W ciągu całego roku dzieci będą mogły obserwować ptaki, bowiem w ogródku zamontowano poidełka, karmniki i budki lęgowe. Miejscem centralnym ogródka jest „pracownia na świeżym powietrzu”, czyli drewniana altana, w której odbywać się będą zajęcia, prezentacje, doświadczenia, gry i zabawy prowadzone przez nauczycieli, jak i zaproszonych na zajęcia gości. Wyposażona ona jest w stół drewniany i ławy na około 30 osób. Doświadczenia i zabawy badawcze związane z warunkami atmosferycznymi, zmianą pór roku przeprowadzane na świeżym powietrzu, sprzyjać będą w naturalny sposób rozwijaniu spostrzegawczości i prawidłowemu pojmowaniu zjawisk.
Dodatkowym elementem wyróżniającym ogródek „Pajączek” są umieszczone na jego terenie kosze do selektywnej zbiórki odpadów oraz duża i kolorowa tablica edukacyjna, co z pewnością wpłynie na zwiększenie świadomości ekologicznej przedszkolaków.
Całkowity koszt projektu to ok.46.000 zł, w 2/3został on pokryty z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie złożonego przez Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie wniosku, a 1/3 pochodzi z budżetu gminy.
„Ekopracownia” w Szkole Podstawowej nr 1 w Pajęcznie.
Pracownia jest efektem przystąpienia przez Gminę Pajęczno i Szkołę Podstawową nr 1 do konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA – 2015”. Konkurs ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczył na uruchomienie pracowni 87% całkowitych kosztów (pozostałe koszty pokrywa budżet gminy). Całość zadania ma wartość ok. 34.000 zł.
Pomieszczenie, w którym powstała pracownia, to jedna z istniejących sal lekcyjnych.
Edukacja ekologiczna w nowoczesnej szkole uwzględnia w swoich treściach wpływ działalności człowieka na środowisko i konsekwencje, wynikające z tego, a także ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa. Jest to edukacja, prowadzona od najmłodszych lat do wieku dojrzałego i jest procesem ciągłym, niekończącym się w czasie.
Kierunki działań podejmowanych w szkole w prowadzeniu edukacji ekologicznej:
1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego;
2. Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;
3. Upowszechnianie idei zasad zrównoważonego rozwoju i kształtowanie nowych przyzwyczajeń, modelu życia we współczesnym świecie;
4. Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
5. Upowszechnianie wiedzy o problemach ochrony środowiska i ekologii;
6. Aktywizowanie dzieci i młodzieży do podejmowania rozważnych działań dla dobra człowieka i otaczającej go przyrody;
7. Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na ustalanie związków przyczynowo-skutkowych w relacjach człowiek a środowisko naturalne;
8. Uświadamianie uczniom skutków działalności człowieka na stan środowiska naturalnego oraz w konsekwencji wpływu środowiska na zdrowie ludzi.

Dzięki środkom dotacji z WFOŚiGW w Łodzi uczniowie otrzymali nowoczesną pracownię przyrodniczą wyposażoną w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt komputerowy. Uczniowie będą mogli w pracowni korzystać z internetu. Na zajęciach lekcyjnych nie tylko przyrody, ale również zajęciach pozalekcyjnych będą korzystali z informacji pozyskanych z programów i multimedialnych encyklopedii będących w pracowni. Lekcje przyrody, ale także inne zajęcia staną się ciekawe i będą wzbudzać zainteresowanie, gdyż odbywać się będą z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, projektora, laptopa. Uczniowie, korzystając z zasobów pracowni, przygotowywać się będą do zajęć lekcyjnych oraz konkursów przyrodniczych, ekologicznych.
Zakresem dofinansowania jest również zakup stanowisk badawczych zaopatrzonych w sprzęt do wykonywania doświadczeń, prowadzenia badań i obserwacji, zajęć w terenie. Są to stanowiska do badania powietrza, wody, gleb, a także stanowisko zajmujące się krajobrazem najbliższej okolicy czy działalnością człowieka w środowisku. Zajęcia badawcze uatrakcyjniają edukację ekologiczną, podnoszą efektywność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych. Samodzielne wykonywanie doświadczeń i prowadzenie obserwacji wyzwala w dzieciach wiele pozytywnych emocji. Poza tym uczniowie w czasie prac laboratoryjnych utrwalają zasady bhp, uczą się odpowiedzialności za rezultaty swoich działań, analizują wyniki i proponują rozwiązania zaistniałych w czasie badań problemów.
W pracowni będą organizowane konkursy szkolne, akcje, wystawy o tematyce ekologicznej, w których uczestniczyć będą nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice. Planowane będzie również przeprowadzanie w tym miejscu zebrań rady pedagogicznej oraz spotkań rady rodziców z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. W razie potrzeby udostępniona będzie pracownia dzieciom i nauczycielom w trakcie ferii i dni wolnych od zajęć edukacyjnych.
Nauka w ekopracowni będzie sprzyjała rozwojowi młodych talentów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

Otwarcia ogródka „Pajączek” oraz Ekopracowni dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno Dariusz Tokarski w towarzystwie dyrektorów placówek, dzieci, uczniów i zaproszonych gości. Niestety w uroczystości nie mógł uczestniczyć Zastępca Prezesa WFOŚiGW w łodzi Pan Zbigniew Stasiak. Przekazał on życzenia i gratulacje z okazji otwarcia ogródka i pracowni.

 

Otwarcie Ogródka Ekologicznego i Ekopracowni

Powrót