Aktualności

Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Data publikacji: 05 lutego 2016

Urząd Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno w 2016 r.
Informujemy, że Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Pajęczno został przyjęty Uchwałą nr 65/VII/15 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno” (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 3183).
Dotacja na ten cel pozyskiwana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu przez Gminę Pajęczno dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z usuwaniem (przez usuwanie rozumie się przygotowanie do transportu – odpowiednie zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych) oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych.
Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace będzie firma wyłoniona przez tut. Urząd w drodze przetargu. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie przy ul. Parkowej 8/12, w Pokoju 103 lub tutaj – Wniosek azbest 2016

Termin i miejsce składania wniosków:
wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie pokój nr 103 (parter) w godzinach pracy urzędu – w terminie  do dnia 31 maja 2016 r. Wnioski złożone po tym terminie będą realizowane w roku 2017.

Regulamin określający zasady finansowania realizacji zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno

Szczegółowe informacje na temat zadania można uzyskać w Referacie Nadzoru Komunalnego, Gospodarowania Nieruchomościami gminy, ochrony środowiska i rolnictwa, pokój nr 103 lub telefonicznie pod nr 34 311 15 23, wew. 222

attach_file Załączniki

Ikona docx Wniosek azbest 2016 docx 17,81 kB
Powrót