Aktualności

Nieruchomość do wydzierżawienia

Nieruchomość do wydzierżawienia
Data publikacji: 13 kwietnia 2016

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, że posiada w swoich zasobach do wydzierżawienia nieruchomość w Gajęcicach Starych, zabudowaną budynkiem byłej szkoły,  zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 530/2 o pow. 1,0376 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy i miasta Pajęczno nieruchomość zlokalizowana jest w terenie na symbolu 1U dla którego ustala się następujące przeznaczenie:

teren zabudowy usługowej w tym:

a) zabudowę usługową – usług publicznych oświaty i ochrony zdrowia jako przeznaczenie podstawowe,

b) przeznaczenie służące działaniom polegającym na zachowaniu istniejących budynków zgodnie z ustaleniami planu, rozbudowie, przebudowie oraz realizacji nowych budynków oświaty i opieki zdrowotnej z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej,

c) dopuszcza się przystosowanie istniejącej zabudowy do innych funkcji usług publicznych, stosownie do potrzeb społeczności lokalnej,

d) dopuszcza się przystosowanie istniejącego obiektu do potrzeb innych usług niepublicznych,

e) zakazuje się lokalizacji obiektów usług handlu hurtowego i obiektów magazynowych.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i Miasta w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12; 98 – 330 Pajęczno lub pod. nr tel. 34 311 -15 -23, adres e-mail ugim@pajeczno.pl w terminie do 30 kwietnia 2016r.

Nieruchomość do wydzierżawienia

Powrót