Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Data publikacji: 23 czerwca 2016

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie, ul. Wiśniowa 7 .
I.    Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek( Dz. U. z 2009 Nr 184.poz. 1436 z późń. zm)
1.    Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    Ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz     kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole.
2)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo     kurs     kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z  przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku     nauczyciela     lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)    uzyskał:
a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)    w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie     ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do     konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.     36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie     oświaty,     jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem     stanowiska     dyrektora;
5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku     kierowniczym;
6)    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia     26 stycznia  1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U z 2014 poz. 191 z późń.     zm), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której     mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie     wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz nie toczy się     przeciwko niemu     postępowanie dyscyplinarne;
7)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub     umyślne przestępstwo skarbowe;
8)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego;
9)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem     środkami     publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia     17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny     finansów     publicznych (t.j. Dz. U z 2013     poz. 168 z późń. zm.).
2. Do konkursu może przystąpić również osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli     państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego     Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim     Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2)    ukończyła studia magisterskie;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż     pracy na stanowisku kierowniczym;
4)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane  z  oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6)    spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7, i 9.
II.    Wykaz wymaganych dokumentów osób przystępujących do konkursu:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania  i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie ;
2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu     osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz     poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności     informację o: stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu     pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu     pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby     niebędącej nauczycielem;
4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie     dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym     mowa w pkt 3;
5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie     dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym     dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów     podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu     kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do     wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie  dyscyplinarne;
8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji     związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31     ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za     naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U z 2013 poz. 168  z późń. zm.).
10)     oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1  i ust.     3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz     treści     tych dokumentów (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1388 z późń. zm.).
11)     oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię     aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w     przypadku nauczyciela;
12)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię     karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w     art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j Dz. U z     2014 poz. 191 z późn. zm) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –     Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) – w     przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej     nauczycielem;
15)     oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych     osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych     osobowych (t j. Dz. U z 2015 poz.2135 z poźń. zm.) w celu przeprowadzenia     konkursu na stanowisko dyrektora.
III.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JULIANA TUWIMA W PAJĘCZNIE” na adres :  Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12 , 98 – 330 Pajęczno lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie , pok. Nr 203 do godz.15:30. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.  Termin składania ofert upływa z dniem 7 lipca 2016 r.
IV.    Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy  i Miasta Pajęczno odrębnym zarządzeniem.
V.    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

Burmistrz
Gminy i Miasta Pajęczno

(-) mgr inż. Dariusz Tokarski

Powrót