Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Data publikacji: 04 listopada 2016

BURMISTRZ GMINY I MIASTA PAJĘCZNO OGŁASZA: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 1269, położona w obrębie miasta Pajęczno.

Przedmiotem sprzedaży jest działka przemysłowa o nr ewidencyjnym 1269 o pow. 0,2000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie, prowadzi księgę wieczystą SR2W/00025302/2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Pajęczno – Makowiska I” w granicach Gminy i Miasta oraz fragmentu terenu górniczego „Niwiska Górne – Grądy I”, działka o nr 1269 znajduje się w częściowo terenie symbolu 1PG – tereny eksploatacji powierzchniowej całości zasobów oraz częściowo na terenie symbolu 3PGa – tereny infrastruktury technicznej kopalni.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 7 GRUDNIA 2016 ROKU O GODZ. 10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.300,00 zł, należy wnieść najpóźniej 7 dni przed przetargiem tj.  do dnia 30 listopada 2016 roku włącznie na konto Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno: es BANK Bank Spółdzielczy 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002. 

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 185, położona w obrębie wsi Niwiska Górne.

Przedmiotem sprzedaży jest działka przemysłowa o nr ewidencyjnym 185 o pow. 1,0800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie, prowadzi księgę wieczystą SR2W/00014002/9.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Niwiska Górne – Grądy I” w granicach Gminy i Miasta Pajęczno wraz z korektą korytarza transportowego oraz fragmentu wsi Niwiska Górne, działka o nr 185 znajduje się w terenie symbolu 2PG – tereny infrastruktury technicznej kopalni jako przeznaczenie podstawowe.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 7 GRUDNIA 2016 ROKU O GODZ. 10.30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 7.100,00 zł, należy wnieść najpóźniej 7 dni przed przetargiem tj.  do dnia 30 listopada 2016 roku włącznie na konto Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno: es BANK Bank Spółdzielczy 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w Pajęcznie przy ul. 22 Lipca 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu.

Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 23,  położony na trzecim piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. 22 Lipca 7, składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z ubikacją o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 30,00 m², do którego przynależy piwnica o pow. 2,10 m². Udział we wspólnych częściach budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasności gruntu (działka nr 4404/5 o łącznej pow. 320 m²) wynosi 0,0263 części.

Dla nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 4404/5 o pow. 320 m² Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą SR2W/00010943/9.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 68.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 7 GRUDNIA 2016 ROKU O GODZ. 11.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 6.800,00 zł, należy wnieść najpóźniej 7 dni przed przetargiem tj.  do dnia 30 listopada 2016 roku włącznie na konto Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno: es BANK Bank Spółdzielczy 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 4296/2, położona w obrębie miasta Pajęczno.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w Pajęcznie przy ul. Ogrodowej oznaczona jako działka o nr ewidencyjnym 4296/2 o pow. 0,0275 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie, prowadzi księgę wieczystą SR2W/00008843/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pajęczna działka o nr ewidencyjnym 4296/2 znajduje się częściowo na terenie symbolu E.MN.34 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako funkcja podstawowa a funkcja usługowa oraz uprawy sadownicze i ogrodnicze jako uzupełniająca funkcja terenu oraz częściowo na terenie Sym. E.WS.71 – tereny wód powierzchniowych, utrzymanie istniejących oczek i zbiorników z zachowaniem naturalnych formacji roślinnych.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 7.100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 7 GRUDNIA 2016 ROKU O GODZ. 11.30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 710,00 zł, należy wnieść najpóźniej 7 dni przed przetargiem tj.  do dnia 30 listopada 2016 roku włącznie na konto Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno: es BANK Bank Spółdzielczy 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002. 

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 73/10, położona w obrębie miasta Pajęczno.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w Pajęcznie przy ul. 1 Maja oznaczona jako działka o nr ewidencyjnym 73/10 o pow. 0,2301 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie, prowadzi księgę wieczystą SR2W/00010224/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pajęczna działka o nr ewidencyjnym 73/10 znajduje się na terenie opatrzonym symbolem MN, U – zabudowa jednorodzinna jako przeznaczenie podstawowe a usługi jako przeznaczenie uzupełniające.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 198.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 7 GRUDNIA 2016 ROKU O GODZ. 12.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 9.900,00 zł, należy wnieść najpóźniej 7 dni przed przetargiem tj.  do dnia 30 listopada 2016 roku włącznie na konto Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno: es BANK Bank Spółdzielczy 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu. Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego – wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Pajęczno w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Burmistrz Miasta i Gminy Pajęczno zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Osoby zainteresowane przetargiem zobowiązane są do zapoznania się z przedmiotem przetargu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, p. 103

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno

(-) mgr inż. Dariusz Tokarski

 

 

Ogłoszenie w E-bip: http://e-bip.pl/Start/76/OfficialBulletinBoard.

 

Powrót