Aktualności

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2017 ROKU

KWALIFIKACJA  WOJSKOWA  W  2017 ROKU
Data publikacji: 13 stycznia 2017

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 wrzesień 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1657) termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na okres od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.

Kwalifikacja wojskowa  dla mieszkańców  terenu   Gminy i Miasta Pajęczno  odbędzie się w dniach od 3 lutego i 6 lutego 2017 r  budynku  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie ul. Wiśniowa 5

Kwalifikacji wojskowej podlegają;

 1. mężczyzn urodzonych w 1998 roku,
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby, urodzone w 1996 – 1997 roku które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (PKLek.) za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez PKLek., za czasowo niezdolne do czynnej służby ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1993 – 1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, (analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko – dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria), o których mowa w § 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010 r. Nr 54 poz. 321);
 5. osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).

Powrót