Aktualności

Informacja dla Mieszkańców Gminy i Miasta Pajęczno

Informacja dla Mieszkańców Gminy i Miasta Pajęczno
Data publikacji: 15 lutego 2017

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców przypomina, że zgodnie z przepisem art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U.2015.520 ze zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu – stosownie do art. 47b ust. 4 ww. ustawy. Jednocześnie przepis art. 47b ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, iż na ww. tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

Winni nie wykonania powyższego, zgodnie z art. 64 ustawy Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 roku (Dz.U. z 1971,  Nr 12 poz. 114 ze  zm.) podlegają karze grzywny.

         Prawidłowe i widoczne oznakowanie budynków, wyraźne ich ponumerowanie jest niezmiernie ważne w pracy służb ratunkowych a w szczególności zespołów ratownictwa medycznego, ponieważ przyczynia się do szybszego dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia.

Powrót