Aktualności

Wnioski dla mieszkańców Pajęczna o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

Wnioski dla mieszkańców Pajęczna o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła
Data publikacji: 28 marca 2017

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji”.

Program ten przewiduje dofinansowanie do 40% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia,
z czego maksymalny koszt kwalifikowany nie może być wyższy niż:

moc źródła
do 50 kW
moc źródła
powyżej 50 kW
dla kotłowni gazowej 1 000,00 zł/kW 900,00 zł/kW
dla kotłowni olejowej 850,00 zł/kW 750,00 zł/kW
dla podłączenia do sieci cieplnej 850,00 zł/kW 750,00 zł/kW
dla ogrzewania elektrycznego 600,00 zł/kW 500,00 zł/kW
dla kotłowni na biomasę 1 000,00 zł/kW 900,00 zł/kW
dla kotłowni węglowej 550,00 zł/kW 450,00 zł/kW
dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła) 2 000,00 zł/kW 1 500,00 zł/kW

 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania do rozliczenia końcowego zadania powinna posiadać dokumenty potwierdzające zrealizowanie i zakończenie zadania, które stanowią:

 • faktury/rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia.
  Z faktur/rachunków jak również dowodów zapłaty, w sposób jednoznaczny powinno wynikać jakiego tytułu i jakiego dokumentu (faktury/rachunku) dotyczyła płatność. Faktura/ rachunek powinna zawierać w szczególności nazwę usługi wykonanej w ramach zadania, w przypadku instalacji kotła powinna być podana informacja o rodzaju mocy zainstalowanego kotła;
 • protokoły odbioru wystawione przez wykonawców realizujących zadania. W przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane winny być one podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis i pieczątka imienna). Jeżeli ww. protokół zawiera wykaz usterek, których usunięcie warunkuje przekazanie inwestycji do eksploatacji,
  do rozliczenia należy również załączyć protokół potwierdzający ich usunięcie;
 • umowy z dostawcami ciepła sieciowego/energii elektrycznej/gazu;
 • wymagane decyzje administracyjne;
 • certyfikaty zgodności z normą PN-EN 303-5 potwierdzające 5 klasę kotłów grzewczych
  na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW,
  nie starsze niż 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan przed i po realizacji zadania.

 

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Pajęczno, którzy zdeklarowali swój udział w realizacji inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o zgłoszenie się do tut. Urzędu (pokój 103) celem pobrania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie do zadań z zakresu wymiany źródła ciepła bądź przyłączenia do sieci gazowej.   Formularz wniosku dostępny jest do pobrania również pod wskazanym linkiem.

Wnioski o przyznanie dofinansowania w wysokości do 40% z w/w programu przyjmowane będą do dnia 05 kwietnia 2017r. Na podstawie wniosków, które wpłyną, Urząd Gminy i Miasta
w Pajęcznie złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.

 

attach_file Załączniki

Ikona pdf linkiem pdf 0,56 MB
Powrót