Aktualności

Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno

Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno
Data publikacji: 18 sierpnia 2017

Gmina i Miasto Pajęczno przygotowuje się do pozyskania zewnętrznych środków na instalacje odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Planowany termin ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego to IV kwartał 2017 roku. Decyzja o przygotowaniu i złożeniu wniosku o wsparcie ze środków unijnych jest uzależniona od skali zainteresowania Mieszkańców.

Wsparciem mogą zostać objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W ramach projektu będzie istniała możliwość uzyskania dofinansowania kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Poziom dofinansowania ze środków unijnych dla jednego gospodarstwa indywidualnego będzie wynosić maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych netto.

W dniu 29 sierpnia 2017 roku odbędą się dwa spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania, założeń projektu, kosztów uczestnictwa w projekcie, rodzaju instalacji OZE możliwych do dofinansowania, zasad funkcjonowania urządzeń.

Pierwsze spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00 w Kinie Świteź w Pajęcznie

Drugie spotkanie odbędzie się o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Makowiskach

 

Wypełnione deklaracje uczestnictwa w projekcie należy złożyć w terminie od 30 sierpnia 2017r. do 8 września 2017r w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie pok.203.

 

Udział w projekcie będzie zależny od złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie oraz od zgłoszenia się wystarczająco dużej ilości osób chętnych, a także od otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Deklaracje złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. Deklaracje mają służyć oszacowaniu ilości osób chętnych na instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach na terenie Gminy i Miasta Pajęczna. Ewentualne złożenie wniosku o wsparcie nie gwarantuje otrzymania dotacji i realizacji inwestycji.

Powrót