Aktualności

Odnawialne Źródła Energii – krok kolejny

Odnawialne Źródła Energii – krok kolejny
Data publikacji: 26 września 2017

Szanowni Państwo!
W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Naszej Gminy  montażem instalacji pochodzących z odnawialnych źródeł energii Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie przystępuje do sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Łódzkiego na lata 2014- 2020.

Uwaga!!!  Przypominamy!!!

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które zgodnie z deklaracją spełniają następujące kryteria formalne i przejdą pozytywną ocenę po analizie technicznej (inwentaryzacji).

Kryterium formalne jakie powinien spełnić uczestnik projektu:

  1. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Pajęczno (własność/współwłasność).
  2. Instalacja ma służyć wyłącznie do celów socjalno-bytowych. W związku z tym nie może być zainstalowana w budynku, w którym jest zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza, agroturystyczna, rolnicza.
  3. Do projektu mogą zostać zgłoszone jedynie istniejące budynki. Zgłoszenie budynku będącego w trakcie budowy, jest możliwe pod warunkiem, że wszystkie prace zostaną zakończone i zgłoszone do Nadzoru Budowlanego w terminie do dnia 31 grudnia 2017r.

Uczestnicy, którzy spełniają powyższe warunki i złożyli deklaracje do dnia 8 września 2017 proszeni są o dokonywanie wpłat do 6-10-2017r. na poniżej wskazane konto:

PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 63
Multibank 44 1140 2017 0000 4002 1297 7489

a) Dla jednej instalacji solarnej lub fotowoltaicznej lub pieca na biomasę – 196,80 zł brutto
b) Dla dwóch instalacji i więcej na jednym obiekcie – 270,60 zł brutto

W tytule przelewu należy wpisać:
Imię Nazwisko, Nazwę Gminy, Adres inwestycji, Rodzaj źródła OZE.

Analiza techniczna (inwentaryzacja) odbędzie się się na terenie gminy w miesiącu październiku i zostanie wykonana przez pracowników firmy PHIN Inwestycje.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane podają pod rygorem odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. W przypadku ujawnienia na jakimkolwiek etapie, że w dokumentach zgłoszeniowych podano nieprawdziwe dane, zatajono prawdę, dokumenty zostały podpisane przez osoby nieuprawnione Gmina Pajęczno zastrzega, że zgłoszenia takie zostaną wykluczone z uczestnictwa w projekcie, a osoby składające dokumenty zgłoszeniowe zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, w tym również obciążone kosztami, jakie poniosła gmina w związku z bezprawnym uczestnictwem danego uczestnika w projekcie!!!

 

 

 

Powrót