Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
Data publikacji: 13 grudnia 2017

Gmina Pajęczno – zgodnie z art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz.217)  oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 21.11.2017 r. na stronie internetowej Gminy Pajęczno (www.pajeczno.pl) o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 o nr: RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17, który został ogłoszony w 07.11.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Project Hub sp. z o. o.
ul. Trzcianecka 3e
60-434 Poznań 

Wybór partnera odbył się w oparciu o art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz.217). Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

Gmina Pajęczno informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Powrót